Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy

Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravyTechnik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy vykonáva odborné nemanuálne práce, kontroluje technický stav vozidiel MHD po ukončení dennej prevádzky, po opravách a údržbách pravidelných prehliadok podľa technologických postupov a technických podmienok výrobcu, spracováva plány údržby dopravných prostriedkov. Okrem toho zabezpečuje pristavenie vozidiel na údržbu a opravy, zabezpečuje pristavenie vozidiel určených do výpravy, spracováva analýzy o technickom stave vozidiel, navrhuje obnovu a vyradenie vozového parku, spolupracuje pri tvorbe finančného plánu, pri vypracovaní prevádzkových a bezpečnostných predpisov, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie technickej dokumentácie, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Zodpovedá za konečné rozhodnutie v sporoch pri určovaní kvality práce, určuje mieru zavinenia pri nekvalitnej práci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7025/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMajster údržby
SKReferent technickej kontroly
SKTechnik cestnej dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119008
ESCO
2259
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jednotlivé časti koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania nových diagnostických metód.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča pri údržbe vozidiel
4
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vozidlá s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy pri využívaní nových pohonných médií (CNG, vodík, batéria).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
4
spôsoby vedenia, obsluhy a údržby autobusu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a spôsoby využitia diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy plánovania a metodického riadenia v oblasti mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá údržby dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
spôsoby vedenia, obsluhy a údržby elektrického hnacieho vozidla na električkovej dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vedenia, obsluhy a údržby elektrického hnacieho vozidla na trolejbusovej dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby využitia digitálnych služieb pre cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
Elektronizácia dokumentov
4
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technického stavu vozidiel MHD
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality vozidiel MHD
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
vyhodnocovanie údajov a dát na palube vozidla pomocou umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
základné diagnostikovanie porúch dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca, resp. aj aktívne zavádzanie prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výrobcami umelej inteligencie vrátane ich spolupráce s výrobcami dopravných prostriedkov a dopravcom.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti prehliadok dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie v oblasti údržby dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie personálnych služieb formou elektronických komunikačných prostriedkov a ich obsluha
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie služieb cestujúcim formou elektronických prostriedkov, ich obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
komplexné zabezpečovanie odovzdávania poškodených vozidiel do opravy a preberanie vozidiel po opravách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika a opravy vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Riešenie problematiky súvisiacej s novými pohonnými médiami (CNG, vodík, batéria).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
4
zabezpečovanie montáže, údržby a opráv dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie simulácie úkonov pri údržbe. Flexibilná prediktívna údržba založená na aktuálnych online dátach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča pri údržbe vozidiel
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
organizácia práce, kontrola plnenia úloh a operatívne riadenie údržby dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v údržbe dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zvládnutie krízových a mimoriadnych stavov z pohľadu bezpečnosti cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.