Pracovník v sklade (skladník)

Pracovník v sklade (skladník)Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade. Obsluhuje vysokozdvižné vozíky. Zodpovedá za vykládku, kontrolu a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru a prevádzkových pravidiel organizácie. Zaznamenáva pohyb tovaru do skladovej karty a informačného systému. Pripravuje tovar na vyskladnenie a zabezpečuje jeho nakládku na dopravný prostriedok. Zabezpečuje balenie a prebaľovanie tovaru podľa požiadaviek zákazníkov. Podieľa sa na dozore nad prevádzkou automatizovaných skladovacích a manipulačných zariadení. Kontroluje záručné lehoty skladových zásob.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7020/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKSkladník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
4321
SK ISCO-08
4321001
ESCO
1842
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
4321001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém fakturácie skladových operácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
4
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania nebezpečného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia používané v skladoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vypĺňania prepravných dokladov pri prijímaní a vydávaní tovaru zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. nákladný list CMR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy označovania regálov podľa technických predpisov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie príjmových a výdajových dokladov v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia skladovaného tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie pohybu a stavu tovaru do skladovej karty a informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
starostlivosť o priestory skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Udržiavanie poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
4
dopĺňanie pohonných hmôt v motorových vozíkoch a výmena akumulátorov v elektrických vozíkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem tovaru so skenerom a PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem tovaru do skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vykládka, kontrola a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru a prevádzkových pravidiel organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
výdaj tovaru zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola a príprava tovaru na expedíciu, jeho nakládka na dopravný prostriedok, vrátane bezpečného upevnenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, čistenie a balenie skladovaného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komisiovanie tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola ich prevádzkyschopnosti a bežná údržba.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.