Technický špecialista vo vodnej doprave


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 767
Technický špecialista vo vodnej doprave riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou plavidiel.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
554
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149019 - Technický špecialista vo vodnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista vodnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
7
metódy a princípy stavby lodí, lodných strojov a zariadení
Špecifikácia:
Konštrukcia plavidiel – konštrukcia lodného telesa a jednotlivých zariadení plavidla.
7
predpisy na prevádzku na vodných plochách
7
informačné systémy v lodnej doprave
6
manažment
Špecifikácia:
Metódy a princípy riadenia v oblasti prevádzky a údržby plavidiel.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
štruktúra a organizácia lodnej dopravy
7
metódy, princípy a technologické postupy prevádzky a údržby plavidiel
7
technické predpisy v oblasti lodnej dopravy
7
postupy kontroly v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
7
technická dokumentácia plavidla
6
jednotlivé časti plavidiel
Špecifikácia:
Strojové, mechanické, elektrické a elektronické zariadenia plavidiel, ich druhy a funkcie.
6
druhy lodných dokladov
7
ekonomika a prevádzka vodnej dopravy
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
6
používanie informačných systémov v lodnej doprave
6
riadenie, organizácia a koordinácia činností v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
Špecifikácia:
Metodické riadenie technologických a pracovných postupov, koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb, organizácia činnosti a pracovnej náplne členov posádky na plavidle (napr. lodných strojníkov) a pod.
7
kontrola v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
Špecifikácia:
Kontrola dodržiavania technických noriem, technologických postupov a prevádzkových procesov v lodnej doprave, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach materiálu a súčiastok / náhradných dielov a pod.
7
zabezpečovanie kontroly technického stavu plavidla
6
vedenie dokumentácie v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
7
zostavovanie plánov údržby, opráv a revízií plavidiel
6
kontrola platnosti lodných dokladov
7
spolupráca s posádkou plavidla, s technikom údržby lodnej dopravy a lodnými strojníkmi
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.