Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave

Technický špecialista v mestskej hromadnej dopraveTechnický špecialista v mestskej hromadnej doprave vykonáva metodické, koncepčné, analytické a koordinačné činnosti v oblasti mestskej hromadnej dopravy (MHD). Navrhuje organizáciu MHD, spracováva projektovú dokumentáciu. Organizuje a riadi dopravné procesy v MHD, analyzuje a zodpovedá za stanovenie komplexných postupov koncepčného, metodického a výhľadového charakteru s celopodnikovým významom. Predkladá odborné stanoviská a návrhy k prevádzke MHD. Navrhuje inovatívne riešenia v oblasti zavádzania nových autonómnych vozidiel do prevádzky MHD, alternatívnych a ekologických pohonných médií, digitalizácie údajov o prevádzke týchto vozidiel - s využitím umelej inteligencie. Rieši problémy prevádzky MHD v zmysle platnej legislatívy, príslušných noriem, zásad BOZP, požiarnej ochrany a pod. Spracováva súhrnné koncepčné materiály a zásadné stanoviská k ďalšiemu rozvoju MHD. Spolupracuje pri plánovaní a projektovaní cestnej premávky na pozemných komunikáciách v mestských aglomeráciách s dôr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7008/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOdborný technický pracovník v doprave
SKVedúci dopravnej technológie a komunikácie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149016
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy tvorby projektov v MHD, projektová dokumentácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V mestskej hromadnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poznanie cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby plánu dopravnej obslužnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Požiadavky zákona o cestnej doprave a zákona o dráhach na obsah plánu dopravnej obslužnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dopravné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy prevádzky mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy plánovania a metodického riadenia v oblasti mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mestská hromadná doprava ako súčasť integrovaného dopravného systému
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a pod. a dráhovej dopravy
Perspektíva: Aktuálna
7
dopravné prostriedky v oblasti cestnej a dráhovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Druhy dopravných prostriedkov, spôsoby ich prevádzkovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ekonomických analýz a logistických riešení v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
vlastnosti jednotlivých druhov dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Charakteristika základných vlastností jednotlivých druhov dopravy v súvislosti s dopravným plánovaním, navrhovaním prevádzky MHD, výberom druhu dopravy podľa typu dopravnej cesty, kapacity dopravného prostriedku, pohonu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy dopravného plánovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvné podmienky v oblasti poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
7
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
7
druhy dopravy v súvislosti dopravným plánovaním, výberom druhu dopravy podľa typu dopravnej cesty, kapacity dopravného prostriedku, pohonu a pod.
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitalizácia tarifných systémov odbavovania cestujúcej verejnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, postupy a princípy v oblasti tarifných systémov vo vzťahu k cestujúcej verejnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia v tarifných systémoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
7
automatizácia v tarifných systémoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie napríklad v automatoch na cestovné lístky.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania a možnosti využitia ekologických vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepcií rozvoja mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie organizácie mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov žiadostí o vydanie, zmenu alebo odobratie licencií v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie odborných stanovísk, návrhov a inovatívnych riešení v oblasti prevádzky mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metodiky na realizáciu dopravných výkonov a financovanie dopravnej obsluhy v mestských aglomeráciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbory a kvantifikácia finančných potrieb na rozvoj dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Potreby zamerané na rozvoj mestskej hromadnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie projektovej dokumentácie v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie a prevádzka inteligentných dopravných systémov (IDS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie inovatívnych riešení v oblasti prevádzky autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. v oblasti digitalizácie údajov vozidiel, využitia umelej inteligencie a pod.
Perspektíva: Budúca
7
vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími úsekmi organizácie, rezortnými a mimorezortnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie dopravných procesov v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia dopravných prostriedkov bude realizovaná prostredníctvom umelej inteligencie, predovšetkým z pohľadu uľahčenia výkonu práce obsluhujúceho personálu a to v celom kontexte zabezpečovania ich prevádzky. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou. Príklad využitia: bezdrôtová vysokorýchlostná komunikácia viacerých senzorov s operačnými systémami vozidiel a infraštruktúry s cieľom automatizovať a zefektívniť prevádzku.
Charakteristika:
Do budúcnosti sa musí počítať s implementáciou diaľkového dohľadu a riadením dopravy realizovaným centrálne. V oblasti železničnej dopravy je očakávané využitie nasledovné: v procese modernizácie a dispečerizácie tratí za podmienok zvyšovania nárokov vo vzťahu k spoľahlivosti prevádzky železničnej infraštruktúry sa stále viac zvyšujú nároky ohľadne výkonu diaľkového dohľadu nad prevádzkou silnoprúdových zariadení. Do budúcna budú pod drobnohľadom diaľkového dohľadu silnoprúdové zariadenia ako napr. elektrický ohrev výhybiek a vonkajšie osvetlenie, náhradné zdroje elektriny a pod. Implementácia diaľkového dohľadu v riadiacich systémoch bude nastavená tak, aby mal elektrodispečer priamo v systéme komplexný prehľad o stave predmetných zariadení so štandardnými dopadmi ohľadne vizualizácie, avizovania, protokolovania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.