Cukrár

CukrárCukrár vykonáva odborné práce v cukrárskej výrobe, v hoteloch a v reštauráciách. Vyrába cukrárske polotovary, výrobky, ozdoby a reštauračné dezerty. Cukrár na výrobu cukrárskych výrobkov spracováva cukor, vajcia, múku, rastlinné a živočíšne tuky, rastlinné a živočíšne šľahačky, čokoládu, náplne a ďalšie suroviny a polotovary. Ovláda technológiu výroby všetkých druhov cukrárskych výrobkov. Pripravuje a ďalej spracováva cestá, hmoty, náplne a polevy. Pri výrobe využíva určené stroje, zariadenia a pomôcky. Samostatne tvaruje a zdobí cukrárske výrobky, pričom uplatňuje svoju tvorivosť a estetické cítenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
6940/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti výrobcu malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (§ 7a ods. 4 písm. b)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 2 mesiace.
Poznámka: Prax odporúčaná v oblasti pekárstva a cukrárstva.
ISCO-08
7512
SK ISCO-08
7512002
ESCO
2409
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
7512002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základné národné a európske legislatívne predpisy v oblasti cukrárskej výroby v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr.: Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8. hlava PK SR), systém HACCP. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.
Perspektíva: Aktuálna
3
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady stanovenia doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pekárske suroviny a prísady
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane cukrárskych surovín a prísad.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti výroby pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov v oblasti výroby cukrárskych výrobkov. Základné národné a európske legislatívne predpisy v oblasti pekárskej výroby. Napr.: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8. hlava PK SR). Systém HACCP a Špecifická hygienická príručka pre pekársku výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
cukrárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
modelovacie hmoty a spôsoby výroby cukrárskych ozdôb
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov využívania výpočtovej techniky pri zdobení cukrárskych výrobkov a výrobe ozdôb.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby prispôsobenia cukrárskych výrobkov požiadavkám zdravej výživy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy hodnotenia kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady starostlivosti o technologické zariadenia v cukrárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia cukrárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
funkcia a zloženie strojov a zariadení v cukrárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup výroby polevy a zdobenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
princípy zloženia potravín a nápojov na účely ich reformulácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Reformulácia potravín
3
princípy efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biopotraviny
3
metódy hodnotenia nutričného stavu jednotlivých populačných skupín
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Personalizované potraviny, nutrigenomika
3
zásady práce v teplej a studenej dielni
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Tepelné podmienky, stroje a zariadenia, technologické procesy.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biopotraviny
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie cukrárskych receptúr a inovácia výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie princípov a postupov reformulácie potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Reformulácia potravín
3
modelovanie diétnych režimov a výživových programov v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Personalizované potraviny, nutrigenomika
3
príjem, evidencia a skladovanie cukrárskych surovín a polotovarov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: S využitím senzorickej analýzy.
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu cukrárskych výrobkov, výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
evidencia, skladovanie, balenie a expedícia cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly skladovacích podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
3
chladenie, krájanie a balenie výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba rôznych druhov cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie cukrárskych ciest, hmôt, náplní, poliev, ozdôb a finálnych cukrárskych výrobkov s uplatnením vlastnej fantázie, tvorivosti, estetického cítenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
dohotovovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pečenie pekárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Pečenie pekárskych a cukrárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
kysnutie a úprava výrobkov pred pečením
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Kysnutie a úprava výrobkov (napr. kysnuté lístkové cesto) pred pečením, podľa technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
hygienicko-sanitačná činnosť v cukrárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a starostlivosť o stroje a zariadenia v cukrárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.