Inšpektor kontroly potravín vo výrobe

Inšpektor kontroly potravín vo výrobeInšpektor kontroly potravín vo výrobe metodicky riadi, navrhuje, aplikuje a koordinuje komplexné postupy vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe. V potravinárskej prevádzke vykonáva odborné kontrolné činnosti v súvislosti s dohľadom nad zdravotnou bezpečnosťou potravín a ich kvalitou. Vykonáva odber vzoriek z potravín, ich analýzu s využitím modernej inštrumentálnej prístrojovej techniky na kontrolu kvality surovín, medziproduktov a hotových výrobkov a vedie dokumentáciu a záznamy o výsledkoch kontrol procesov, operácií a nápravných opatrení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
6918/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér kontroly potravín vo výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024
Poznámka: Je nevyhnutný pre senzorickú kontrolu vstupných surovín, medziproduktov a hotových výrobkov.

Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Vykonávanie praxe je odporúčané vo všetkých potravinárskych výrobných podnikoch, pri skladovaní, preprave a predaji potravín.
ISCO-08
3257
SK ISCO-08
3257004
ESCO
1445
SK NACE Rev. 2
C10,C11
CPA 2015
C10,C11
Príslušnosť k povolaniu
3257004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby vedenia podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
6
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Dokumentácia spojená s kontrolou bezpečnosti a kvality potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analytické metódy kontroly technologických procesov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy nebezpečenstiev z pohľadu bezpečnosti potravín, riziká, kritické kontrolné body pri výrobe potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mikroorganizmy v potravinách
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technologické postupy a procesy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby kontroly v potravinárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane systémov kontroly technologických procesov v potravinárskej výrobe, postupov a spôsobov kontroly pri hodnotení kvality potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
faktory vplývajúce na kvalitu a bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nápravné a preventívne opatrenia pri vzniknutých nezhodách na zabezpečenie zdravotnej a hygienickej bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
národná a európska legislatíva z oblasti potravín vrátane kontroly potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základná legislatívna gramotnosť (európska legislatíva, národná legislatíva), legislatíva označovania potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné laboratórne stanovenia pri kontrole potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
senzometrické metódy pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Znalosti prístupov a uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
6
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
ochranné princípy a možnosti využitia štruktúry blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. pri vysledovateľnosti potravín a pri označovaní potravín.
Perspektíva: Budúca
6
postupy a metódy výroby alternatívnych náhrad mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základné znalosti o postupoch výroby v laboratórnych podmienkach, vrátane technologických, nutričných, senzorických a fyzikálno-chemických vlastnostiach umelého mäsa.
Perspektíva: Budúca
6
možnosti uplatnenia dronov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane znalostí o ich nasadení a prevádzke.
Perspektíva: Budúca
6
možnosti využitia a uplatnenia distribuovaných dátových výpočtov a štruktúr v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Znalosti o vývoji cloudových a distribuovaných systémoch, virtualizácii serverov, konsolidácii serverov v potravinárstve - na účely výkonnostného IT (tzv. IT performance).
Perspektíva: Budúca
6
enviromentálne dopady výroby potravín a možnosti likvidácie odpadov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Znalosti riešenia dopadov potravinovej výroby na životné prostredie. Znalosti likvidácie odpadov vznikajúcich pri výrobe (zostatkových surovín a potravín, obalov a odpadovej vody).
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základné a rozšírené znalosti - napr. zálohovanie údajov, ochrana databáz, ochrana softvéru.
Perspektíva: Budúca
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy senzorickej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
senzorické a kontrolné zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola vybraných technologických krokov výroby potravín na základe senzorickej analýzy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v postupoch vývoja a výroby alternatívnych náhrad mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane rozlišovania technologických a nutričných vlastností umelého mäsa.
Perspektíva: Budúca
6
aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe v potravinárskej výrobe, skladoch a predajniach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie sankcií v potravinárskej výrobe pri nerešpektovaní a nedodržaní legislatívnych pravidiel
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie plánov kontroly kvality potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie a využivanie znalostí blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Aplikácia znalostí v rámci vysledovateľnosti potravín a pri označovaní potravín.
Perspektíva: Budúca
6
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
6
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia porušovania pravidiel a tvorba záznamov z kontroly potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie správnosti administratívnych dokumentov potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly dodržiavania parametrov kvality a splnenia výrobných podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
6
senzorické posudzovanie nápojov a potravín, vrátane vyjadrenia výsledkov a zhodnotenia ústnou a písomnou formou
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola technologických krokov výroby potravín na základe senzorickej analýzy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia senzometrických metód pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
kontrola zdravotnej a hygienickej bezpečnosti potravín, surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predchádzanie negatívnym vplyvom potravinárskej výroby na životné prostredie a vykonávanie príslušných skúšok
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia údajov z laboratórnych testov potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. pri organizácii, riadení, optimalizácii procesov v potravinárstve.
Perspektíva: Budúca
6
zavádzanie systémov preventívnych a nápravných opatrení vzniknutých pri nezhodách
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Na zabezpečenie zdravotnej a hygienickej neškodnosti potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Aplikačné a inovačné prístupy uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
6
zavádzanie a používanie systémov ochrany kybernetickej bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základné a rozšírené znalosti ochrany digitálnych informácií v kyberpriestore.
Perspektíva: Budúca
6
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
aplikácia distribuovaných dátových výpočtov a štruktúr v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Aplikácia prerekvizít vývoja cloudových a distribuovaných systémov riešenia úložných systémov (Dropbox, iCloud, Google Drive), popis protokolov WebDav a XMPP z pohľadu využitia pre cloudové úložné systémy (a ďalšie). Orientácia v rámci výkonnostného IT – IT Performance, distributed computing/cloud a edge computing a pod.
Perspektíva: Budúca
6
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výroba umelého mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane rozlišovania senzorických a fyzikálno-chemických vlastností umelého mäsa.
Perspektíva: Budúca
6
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
organizácia a riadenie práce senzorického panelu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
6
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Využívanie tejto alternatívnej prepravy - napr. v súvislosti s internou alebo externou logistikou.
Perspektíva: Budúca
6
koordinovanie a metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment podriadených zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia zásad vedenia podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.