Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)

Špecialista riadenia rizík zodpovedá za identifikáciu, analýzu a kontrolu rizík spojených s prevádzkou spoločnosti. Navrhuje optimálny spôsob zníženia rizík. Predkladá zlepšenia, nové metódy a prístupy pre optimalizáciu procesov a krízových operácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Analytik riadenia rizík
Specialist - Risk Manager
Špecialista - risk manažér
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08
2422002 - Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tvorivosť (kreativita)
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika podnikateľského subjektu
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
finančný manažment
7
krízový manažment
7
manažment rizík
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
manažment pre stredných manažérov
6
personálny manažment
6
manažment kvality
6
environmentálny manažment
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
návrh opatrení na zvládnutie rizík a využitie príležitostí projektu
7
návrh opatrení na skvalitnenie systému vnútropodnikového riadenia
7
posúdenie vhodnosti a účinnosti navrhnutých opatrení na minimalizáciu rizík
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
prognóza možných vplyvov vonkajšieho prostredia na interný/externý projekt
6
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
6
preskúmanie a odstránenie nezhôd v oblasti manažmentu
6
riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
6
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
6
návrh a kontrola priorít, poslania a cieľov projektov v portfóliu (alebo programe) organizácie
6
posudzovanie a ovplyvňovanie interpersonálnych vzťahov a interná komunikácia
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.