Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investíciíRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií participuje na stratégii rozvoja organizácie, tvorbe plánov investícií a investičných zámerov organizácie. Metodicky riadi a kontroluje proces výberu, schvaľovania a realizácie investícií organizácie. Vedie, motivuje, hodnotí a kontroluje tím špecialistov oddelenia investícií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6896/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInvestičný manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213003
ESCO
803
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1213003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania a aplikácie koncepčných a strategických zámerov a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
spôsoby analýz ekonomickej výhodnosti investícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Súvisiacich s realizáciou investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických postupov v oblasti investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba smerníc, noriem, predpisov súvisiacich s realizáciou investičných celkov. Vypracovávanie zásad a metodických predpisov v procese investičnej výstavby. Nastavovanie cyklu obnovovania investícií, prípadne vyradenia a predaja nepotrebných investičných celkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava investičného plánu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie podkladov na návrh ročných a strednodobých investičných plánov organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov koncepcií a plánov investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola procesu výberu, schvaľovanie a realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia, analýzy, plány, vyhodnocovanie, schvaľovanie a povoľovanie realizácie investičných celkov. Kontrola záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie realizácie investičného celku a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vyhodnocovania efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické vyhodnocovanie úspešnosti investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení financovania investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí, konfliktov súvisiacich s realizáciou investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
vedenie tímu špecialistov pre investície
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie projektového tímu pri príprave a realizácii investícií a investičných celkov v záujme plnenia strategického plánu organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia investičných celkov v portfóliu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie kontroly kvality pri realizácii investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prípravy realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle schválených kontraktov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.