Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)

Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér) organizuje a riadi zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo technologické zmeny, prípadne zmeny v správaní sa pracovníkov, štrajky) alebo vonkajšími okolnosťami (zmena ekonomického prostredia, havárie, živelné pohromy a pod.).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Manažér zmien Change Manager Change Management Coordinator Manager - Change Management Change Management Leader Crisis Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1213 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania
SK ISCO-08
1213002 - Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti firemnej politiky a stratégie

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
7
postupy a metódy vedenia porád
7
princípy a metodológia riadenia zmien v praxi
Špecifikácia:
Aplikácia princípov a metodológie riadenia zmien v praxi, napr. certifikát PROSCI = štandard vo výskume a vzdelávaní predmetu Riadenie zmien.
7
krízový manažment
7
finančný manažment
7
personálny manažment
7
manažment rizík
7
modely riadenia zmien
Špecifikácia:
Porozumenie procesu prechodu ľudí cez zmeny; výhodné sú skúsenosti s modelom riadenia zmien ADKAR = Awareness + Desire + Knowledge + Ability + Reinforcement.
6
integrované systémy riadenia
6
manažment priemyselných procesov
6
logistika vo výrobe
6
činnosť a fungovanie organizácie
Špecifikácia:
Základné (všeobecné) vedomosti o predmete činnosti a fungovaní danej organizácie.
6
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava, koordinácia a riadenie zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
Špecifikácia:
V podnikateľskom subjekte alebo v inštitúcii.
7
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
7
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
7
koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
7
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
7
riadenie organizácie (inštitúcie, rezortu a pod.) v čase neplatnosti bežných riadiacich a regulačných rámcov
7
vedenie odborných tímov
7
plánovanie a operatívne riadenie
7
manažment kvality
6
aplikácia princípov modelov riadenia zmien
Špecifikácia:
Skúsenosti s aplikáciou princípov modelov riadenia zmien (napríklad ADKAR) a metodológiou riadenia zmien (napr. PROSCI).
6
manažovanie ľudských zdrojov
6
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
6
spolupráca s políciou SR, orgánmi štátneho dozoru a odborovými orgánmi pri vyšetrovaní pracovných úrazov a mimoriadnych udalostí
4
manažment zdrojov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát PROSCI - certifikát riadenia zmien od spoločnosti Prosci
  • Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.