Pracovník technickej údržby tunela

Pracovník technickej údržby tunelaPracovník technickej údržby tunela zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy elektrických (silnoprúdových, slaboprúdových) a iných technologických zariadení umiestnených v tuneli aj mimo tunela, vrátane portálových objektov a únikových ciest. Vykonáva pravidelné uzávierky tunelov z dôvodu údržby a nepravidelné uzávierky tunelov z dôvodu dopravnej situácie alebo zlyhania technológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
6883/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMechanik údržby tunela
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119033
ESCO
1176
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119033

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Elektrotechnické výkresy a schémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy, základné pojmy a vzťahy v oblasti elektrotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy a údržby strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické vybavenie tunela
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vykonávanie údržby technologického vybavenia tunela.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy dopravného značenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostná dokumentácia tunela
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné postupy údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby údržby jednotlivých prvkov cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
4
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické predpisy a podmienky v oblasti prehliadok, prevádzky, údržby a opráv tunelov na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Termíny, definície a postupy údržby technologického vybavenia a stavebných konštrukcií tunelov na pozemných komunikáciách.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vedenia, obsluhy a údržby vozidiel a mechanizmov na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby vedenia, obsluhy a údržby úžitkových automobilov s nižšou hmotnosťou, pracovných plošín, nakladačov, krovinorezov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, funkčné skúšky a merania technologických zariadení tunela
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vizuálne kontroly, funkčné skúšky a merania osvetlenia, vetrania/odsávania dymu, premenného dopravného značenia, elektrickej požiarnej signalizácie, rádiového spojenia reproduktorov, dodávky elektrickej energie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika chýb a porúch na technologických zariadeniach tunela
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie technickej a projektovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, zapájanie a opravy elektrických vyhradených zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane údržby a odstraňovania porúch elektrických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zimná údržba a údržba pozemných komunikácií v tesnej blízkosti tunelového objektu.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s elektronickými komponentmi spotrebnej, automatizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie elektrických skúšobných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha technologických zariadení tunela
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
4
vedenie, obsluha a údržba vozidiel a mechanizmov na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie, obsluha a údržba úžitkových automobilov s nižšou hmotnosťou, pracovných plošín, nakladačov, krovinorezov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.