Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Priemyselný dizajnér produktov

Priemyselný dizajnér produktovPriemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové riešenia priemyselných výrobkov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov. Aplikuje najnovšie poznatky z oblasti priemyselného dizajnu, ergonómie a moderných technológií s cieľom zabezpečiť užívateľský komfort výrobkov a ich predajnosť. Spracováva počítačovú simuláciu priestorových modelov, uskutočňuje virtuálnu prezentáciu výrobkov v grafických výstupoch, vrátane animácií. Pri navrhovaní zohľadňuje materiálové, bezpečnostné výrobné požiadavky a zohľadňuje najnovšie priemyselné trendy. Vytvára priestorové modely (pracovné makety, modely) a realizuje prototypy. Na základe výsledkov testov prototypov vykonáva optimalizácie. Spolupracujte s ďalšími špecialistami, ako sú strojní inžinieri, výrobní experti a analytici.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
6630/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKPriemyselný dizajnér
ENIndustrial designer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2163
SK ISCO-08
2163004
ESCO
555
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C27,C28,M72
CPA 2015
C24,C25,C27,C28,M72
Príslušnosť k povolaniu
2163004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochranné dokumenty a patenty
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
6
geometria
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane deskriptívnej geometrie.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane možností digitalizácie a zobrazenia predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Nové trendy v strojárstve
Digitalizácia vo výrobe
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane digitálnych metód.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Digitalizácia vo výrobe
7
ekonomické aspekty vývoja produktov, technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane CAD tvorby výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologickosť produktov z hľadiska ich výroby a montáže
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Konštrukčné riešenia výrobkov z hľadiska technológie obrábania, výrobných nákladov, materiálu, prácnosti, réžie montáže, prevádzky, spoľahlivosti, životnosti a likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
7
montážne technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mechanika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Fyzika a dynamika.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia modelovania foriem
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základy technológie zlievania a výroby foriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy konštruovania výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kovové, nekovové, kompozitné materiály, plastické hmoty.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prevodu technického výkresu do formátu pre 3D tlač
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
7
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
6
materiálové inžinierstvo pre aditívne technológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
7
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anatómia, ergonómia.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
produktový dizajn
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vývojové trendy.
Perspektíva: Aktuálna
7
aditívna technológia (3D tlač)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
orientácia v normách kvality v strojárstve, v patentoch a priemyselných vzoroch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie štandardizácie, unifikácie a typizácie pri navrhovaní nových riešení výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a sledovanie ekologických a bezpečnostných aspektov výrobných procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
6
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočty rozmerov, uhlov a zaoblení strojových súčastí a polotovarov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
6
návrhy konštrukcie jednotlivých dielcov/skupín s ohľadom na ich funkciu, náklady, hmotnosť a montáž
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dizajnové riešenie strojových súčastí, uzlov a častí konštrukčných návrhov strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh konštrukcií modelov a foriem
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie metód DoE, QFD a FMEA v konštrukcii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: DoE - Design of Experiment, QFD - Quality Function Deployment, FMEA - Failure Mode Effect Analysis
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie systémov a metód na počítačovú podporu výpočtov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie priestorového modelovania na konštruovanie strojov a ich častí vzhľadom na kinematické a dynamické analýzy navrhovaných strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
uplatňovanie technológie, unifikácie a typizácie pri spracovaní konštrukčných riešení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie strojárskych výrobkov a ich častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovanie projekčných podkladov na výrobky a zariadenia pre dopytové a ponukové riadenie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh inovácií existujúcich postupov, metód a procesov v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na technicko - ekonomické zdôvodnenie výsledkov inovačného riešenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie konzultácií a rád v oblasti dizajnového riešenia nových produktov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a vytváranie modelov priemyselných výrobkov podľa typizovaných postupov alebo podmienok dohodnutých so zákazníkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a vytváranie nových modelov priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných netradičných alebo nových prvkov a trendov dizajnu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
7
výroba modelov, foriem, jadier a odliatkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
7
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
využívanie digitálnych technológií, grafických možností 3D techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Digitalizácia vo výrobe
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s grafickým konštrukčným systémom v rámci dizajnu produktov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Práca s CAD, CAM, CAE systémami.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy výroby overovacích prototypov a overovacej série výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia pri spracovaní technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: FMEA, DFMEA.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.