Umelecký farbiar textílií

Umelecký farbiar textíliíUmelecký farbiar textílií podľa výtvarných návrhov, ručne alebo pomocou špeciálnych strojových zariadení a pracovných nástrojov, farebne upravuje rôzne druhy textílií z rôznych materiálov – ľan, konope, vlna, bavlna, polyamid, polyester, organza a i. Navrhuje a vytvára vzory – dezény látok, ktoré pomocou tradičných i súčasných technologických postupov farbenia – batikovanie, tónovanie, patinovanie manganistanom draselným a i. – nanáša na látky. Pripravuje farbivá, farbiace kúpele, roztoky a chemikálie podľa vzorcov vhodných na jednotlivé typy látok. Osobitným typom farbiarstva je modrotlač, pri ktorom sa ľanové, konopné a bavlnené látky s tlačenými vzormi farbia za studena v indigovom roztoku. Modrotlačiar docieľuje negatívne vzorovanie tlačou rezervy nanesenej na modrotlačiarsku formu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64425/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKModrotlačiar
SKFarbiar
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7318
SK ISCO-08
7318001
ESCO
2643
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7318001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy farbív
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia farbenia a bielenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
žehliaca a fixačná technika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a predpisy na farbenie a bielenie tkanín a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy farbiacich a bieliacich prostriedkov na textílie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy v procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické aspekty farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história módy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tradičné postupy farbenia látok
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Znalosť tradičných postupov farbenia látok – tónovanie, batikovanie, patinovanie manganistanom draselným, modrotlač a i.
Perspektíva: Aktuálna
4
prírodné a syntetické farbivá a pigmenty
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Znalosť prírodných a syntetických farbív a pigmentov, vzhľadom na ich použitie pre farbenie rôznych druhov látok a materiálov - ľan, konope, vlna, bavlna, polyamid, polyester, organza a i.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zásady narábania s odpadmi, vrátane chemikálií, ktoré vznikajú v rámci procesu farbenia textílií.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v historických slohoch v kontexte textilných aplikácií v odevnej výrobe a architektúre.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho postupu odevov, bielizne a iných textílií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane dodržiavania požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia operatívnych riešení technologických problémov farbenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality a vhodnosti textilného materiálu na farbenie textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality farbením upravených textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a sledovanie ekologických aspektov a parametrov v procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon technologických skúšok v procese farbenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava farbiacich postupov rôznych druhov materiálov, vrátane výpočtov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fixácia materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Žehlenie a fixácia látok a materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie prírodných a syntetických farbív a pigmentov na farbenie rôznych druhov látok a materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane farbenia látok a materiálov, ako sú ľan, konope, vlna, bavlna, polyamid, polyester, organza a i.
Perspektíva: Aktuálna
4
farbenie látok tradičnými postupmi – tónovanie, batikovanie, patinovanie manganistanom draselným, modrotlač a i.
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné a strojové farbenie látok na scénické a kostýmové použitie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.