Písmomaliar

PísmomaliarPísmomaliar navrhuje a ručne i pomocou grafických programov tvorí a zhotovuje písané texty, vrátane ručne maľovanej reklamy, tvorby typografie plagátov a tlačovín, logotypov, maľby log, reklamných nápisov, sloganov, ponukových tabúľ, menu, resp. iných nosičov písaného a tlačeného textu. Tvorivo prepája dizajn a typografiu písiem s vlastným autorským štýlom a originálnym rukopisom, s cieľom dosiahnuť celkovú originálnu estetiku textov a nápisov. Navrhuje vizuálny štýl a typografiu písma v súlade s charakterom výsledného produktu. Ovláda grafické programy a softvéry na digitálne spracovanie ručne maľovaného písma a typografie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64423/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKTypograf
ENLettering artist
ENSign maker
SKKaligraf
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7316
SK ISCO-08
7316001
ESCO
2318
SK NACE Rev. 2
M73,R90
CPA 2015
M73,R90
Príslušnosť k povolaniu
7316001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny písma
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny písmomaliarstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
4
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy marketingu v umení a reklame; nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v kreatívnom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne aspekty a etika v masovej komunikácii a reklame
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diel vizuálneho umenia - prehľad v autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrane diel; znalosť odlíšenia príslušného spôsobu ochrany diel podľa ich charakteru; poznatky o materializácii a zverejnení diela pre právo priority; relevantné administratívne kroky pri ochrane diel; prehľad v časových a finančných parametroch ochrany diel.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Písmové editory na tvorbu písma (FontLab), grafické softvéry na editáciu bitmapovej a vektorovej grafiky (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) a znalosť práce v prostredí ďalších grafických programov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné výtvarné techniky a techniky multimediálnej tvorby preferované v komunikačných riešeniach.
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny výtvarnej kultúry, dejiny grafického dizajnu.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kaligrafické techniky a štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby a radenia písma
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Postupy sadzby a tvorby písma.
Perspektíva: Aktuálna
4
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skriptové písma a abecedy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontext a juxtapozícia písma voči iným obrazovým alebo abstraktným elementom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia písem
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovaná typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby komunikačných konceptov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza zadaní, propozícií alebo výsledkov prieskumov na tvorbu konceptov vizuálnej materializácie obsahu posolstva komunikovaného adresátom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba písma a digitálneho fontu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tvorba autorského návrhu písma a jeho realizácia príslušnou kaligrafickou technikou.
Perspektíva: Aktuálna
4
vývoj nových písmových foriem na základe historických predlôh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prispôsobovanie nástrojov a skriptových abecied súčasným potrebám
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečovania dodržania harmonogramu a primeraného čerpania rozpočtu pri umeleckých prácach.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s inými grafikmi, dizajnérmi, aranžérmi, fotografmi, ilustrátormi, ako aj klientami z rôznych sektorov atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná maľba textov a nápisov pre klientov vo fyzickom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. maľba ponukových tabúľ a menu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s rôznymi materiálmi, nástrojmi a podkladovými plochami na konštrukciu písma
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s grafickým tabletom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie záznamových, DTP a reprodukčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitalizácia pôvodných, ručných písem
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
4
používanie projekčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Na účely presvietenia písmomaliarskeho spracovania textov na základné plochy, najmä u veľkých nápisov: dekorácie, kulisy, interiér, informačné systémy a pod.
Perspektíva: Budúca
4
analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.