Správca historických pamiatok

Správca historických pamiatokSprávca historických pamiatok zodpovedá za výkon personálnych, ekonomických a odborných činností súvisiacich s prevádzkou pamiatky architektonického alebo archeologického charakteru. V rozsahu uvedených činností riadi technicko-hospodársku správu, vykonáva odborné, organizačné alebo administratívne práce na zabezpečenie stáleho dobrého stavebno-technického stavu historickej pamiatky. V súlade so zachovaním jej architektonických, urbanistických, krajinných, historických, umelecko-remeselných a spoločenských hodnôt zabezpečuje jej prevádzku a obnovu. Dbá na trvalé udržanie architektonicko-výtvarných a estetických kvalít historickej pamiatky formou stálej údržby jej materiálovej a konštrukčnej podstaty, ako aj výtvarných a remeselných prvkov tvoriacich jej súčasť. Správca historickej pamiatky vytvára tiež podmienky na jej vhodnú prezentáciu a optimálne využitie v súlade s jej pamiatkovými kvalitami a historickým kontextom, najmä ako prostredie vhodné pre expozície, výstavy, edukačné a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64421/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKastelán
SKSprávca hradu
SKSprávca kaštieľa
SKSprávca zámku
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti ochrany pamiatkového fondu alebo kultúrneho dedičstva, resp. v manažmente a marketingu pri správe a riadení verejného majetku.
ISCO-08
5153
SK ISCO-08
5153001
ESCO
1927
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
5153001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy starostlivosti o pamiatkové objekty.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
história pamiatkového objektu a regiónu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o histórii objektu a regiónu, základné poznatky o jeho architektonicko-umeleckom vývoji.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovnoprávne predpisy a predpisy pri odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu v cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovné doklady, postupy ich spracovania a evidencie, dodávateľsko-odberateľské vzťahy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o vedení úradnej korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy odpisovania a vyraďovania majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy prevádzky a údržby technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby prezentácie a možnosti využitia historických objektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o spôsoboch prezentácie a možnostiach využitia historických objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
služby pre verejnosť pri sprístupňovaní historických objektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o službách pre verejnosť pri sprístupňovaní historických objektov – postupy prevádzky pokladne, múzejného obchodu, občerstvovacieho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a modely rozvoja udržateľného kultúrneho cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov a objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné poznatky a vedomosti o protipožiarnej ochrane objektov.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy prevádzky expozičných a výstavných priestorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o prevádzke expozičných a výstavných priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie ľudských zdrojov pri správe historického objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a aplikácia vnútorných organizačných smerníc v oblasti historických pamiatok, kontrola ich dodržiavania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov o pamiatkovej starostlivosti s ohľadom na prevádzku pamiatkového objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie evidencie a inventarizácie zvereného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok v oblasti pamiatkových objektov a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie reportov o hospodárení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
prevádzka pokladne pre verejnosť, poskytovanie informácií pre návštevníkov, prevádzka múzejného obchodu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Predaj vstupeniek, predaj suvenírov, publikácií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
príprava, zabezpečovanie a organizovanie prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie pamiatkových objektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie údržby, opráv a čiastkových rekonštrukcií objektu (historickej pamiatky) v súlade s právnymi predpismi pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy v oblasti správy pamiatok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Komunikácia s úradmi vykonávajúcimi ochranu pamiatok, komunikácia s verejnou správou, napr. pri povoľovaní stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prevádzky expozičných a výstavných priestorov, sprístupňovanie areálu historickej pamiatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poskytovanie lektorátov v expozičných a výstavných priestoroch, zabezpečovanie dozoru v expozičných a výstavných priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie revízií historických pamiatok stanovených právnymi predpismi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, bezpečnostných systémov, ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkovanie a údržba bezpečnostných systémov v budovách, vonkajšia ochrana budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spolupráca s bezpečnostnou službou.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
riadenie a koordinácia činnosti kultúrnej inštitúcie, jej prezentácia navonok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Manažment pracoviska.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti historických pamiatok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Analýza a riešenie problémov spojených so starostlivosťou o historické pamiatky.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačné zabezpečovanie návštevníckej prevádzky v pamiatkových objektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok a realizácia projektov na rozvoj udržateľného kultúrneho cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.