Premietač

PremietačPremietač pripravuje, nastavuje a obsluhuje zariadenia na premietanie filmov, videoprogramov a diapozitívov. Zabezpečuje ošetrovanie a bežnú údržbu obsluhovaného premietacieho zariadenia. Ovláda moderné digitálne technológie na premietanie filmov. Nastavuje digitálny projektor a synchronizuje ho s počítačom. Kontroluje kvalitu a úplnosť filmových kópií, resp. dátových nosičov pred filmovou projekciou. Vypracúva záznamy o filmových kópiách na evidenciu ich technického stavu a počtu uskutočnených kinematografických predstavení konkrétneho filmu. Pri spustení filmu kontroluje kvalitu obrazu a zvuku, ktoré kontroluje počas premietania cez kamery v sále. Skladá do celkov zvučky a trailery, rieši technické problémy, príp. vymieňa súčiastky. V prípade starších technológií nastavuje, prevádzkuje a synchronizuje obraz projektora so zvukom. Premieta projektorom so zvukovým zariadením na zobrazovacom podklade a venuje sa prípadným opravám. Kontroluje chladenie filmu na cievke, zakladá filmový ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64418/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKOperátor premietacieho zariadenia
ENProjectionist
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521023
ESCO
1780
SK NACE Rev. 2
J59,R90
CPA 2015
J59,R90
Príslušnosť k povolaniu
3521023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štandardy audio a video multimediálnych formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre dataprojektorov a veľkoplošných zobrazovacích jednotiek
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér na premietanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady a postupy evidencie technického stavu filmových kópií.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá technickej prevádzky kina
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vizualizačné programy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v oblasti filmovej a televíznej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky editácie obrazu a zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvuková technika, postupy ozvučovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
4
premietacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť moderných digitálnych, ako aj tradičných premietacích technológií.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy ošetrovania a údržby premietacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy nastavovania a obsluhy premietacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v parametroch ozvučovacích systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti zaostrenia a úrovne zvuku reprodukcie počas premietania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality a úplnosti filmových kópií alebo dátových nosičov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pred uskutočnením filmovej projekcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracúvanie záznamov o stave filmových kópií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a nastavovanie profesionálnych zariadení na premietanie filmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne videoprogramov a diapozitívov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a údržba premietacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a ošetrovanie filmových kópií alebo dátových nosičov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane vykonávania technických úprav, strihov a doplňovaní kódu.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha profesionálnych zariadení na premietanie filmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne videoprogramov a diapozitívov, premietanie novými digitálnymi technológiami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
používanie projekčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie technológií podporujúcich vizualizáciu projekcií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie technickej prevádzky kina
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Participácia na zabezpečení technickej prevádzky kina, vrátane zabezpečenia adekvátneho osvetlenia, kúrenia a vetrania v kine, monitorovania dodávok energií, resp. kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola súladu zvuku a obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pri premietaní filmov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.