Technik scény

Technik scényTechnik scény organizuje a koordinuje činnosť staviteľov scénických dekorácií, rekvizitárov, zbrojárov a ďalších zložiek zabezpečujúcich prípravu scény pre potreby televízneho a filmového nakrúcania či divadelnej inscenácie. Spolupracuje s režisérom, scénografom či filmovým architektom a výrobnými zložkami, podieľajúcimi sa na príprave audiovizuálneho diela alebo inscenácie. Dbá na to, aby všetko na scéne alebo javisku bolo technicky pripravené a zosynchronizované. Koordinuje technické a technologické aspekty výroby scény z hľadiska špecifík televízneho štúdia, filmových lokácií či divadelného javiska, na ktorom sa realizácia inscenácie uskutočňuje. Pred stavbou scény konzultuje detaily pôdorysov a priestorových riešení scény s manažérom pódia alebo javiskovým majstrom a iným technickými zložkami. Spolupracuje na určení možností osvetlenia, umiestnenia zvukových zariadení a ďalších scénografických prvkov na scéne a javisku. Spolupodieľa sa na kompletizácii rekvizít, stavbe scény, s ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64416/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521021
ESCO
1763
SK NACE Rev. 2
J59
CPA 2015
J59
Príslušnosť k povolaniu
3521021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnosti vyhradených technických a technologických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vizualizačné programy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia a špecifiká pôdorysov stavby scénickej dekorácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a technologické scénické zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť technických a technologických scénických zariadení potrebných na filmovú/javiskovú produkciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
typy elektrického a ručného náradia, určeného na stavbu dekorácií a príslušných činností, potrebných pri stavbe scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady výroby scény z hľadiska požiadaviek a špecifík filmového štúdia, resp. divadelného javiska
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť aspektov výroby scény v rámci filmovej výroby, resp. javiskovej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
javisková technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacie technológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
efektová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvuková technika, postupy ozvučovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri spracovávaní časového harmonogramu skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s režisérom, hercami, resp. ďalšími členmi filmového štábu pri natáčaní špeciálnych filmových scén
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapájanie, zostavovanie a nastavovanie zariadení štúdiovej a scénickej osvetľovacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy zariadení osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy prvkov a zariadení zvukovej techniky a prenosových zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy javiskovej techniky, resp. technických a technologických zariadení filmového štúdia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a riadenie stavby scénickej dekorácie podľa príslušnej technickej a pôdorysnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činnosti staviteľov scénických dekorácií, rekvizitárov, zbrojárov a iných zložiek, zabezpečujúcich prípravu scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia technických a technologických aspektov výroby scény z hľadiska špecifík filmového štúdia, resp. divadelného javiska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
zabezpečovanie presunu alebo prepravy zverenej techniky na miesto a z miesta výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie úpravy scény v priebehu natáčania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.