Asistent kamery

Asistent kameryAsistent kamery vykonáva technické a asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Pripravuje kameru a objektívy, podieľa sa na montáži kamerových zariadení, asistuje pri obsluhe kamerových systémov, nastavuje správnu ostrosť a priostrovanie snímaného obrazu. Zabezpečuje technicky bezchybný, správne naexponovaný, ostrý obraz. Kontroluje technický stav kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov vysielacích a audiovizuálnych systémov a organizuje ich opravy a údržbu. Zodpovedá za plnohodnotnú funkčnosť kamerového vybavenia. Konzultuje s hlavným kameramanom pripravovaný projekt najmä z technologického hľadiska, prípadne navrhuje alternatívy alebo nové technológie na zefektívnenie natáčania....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64403/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521008
ESCO
1787
SK NACE Rev. 2
J59,R90
CPA 2015
J59,R90
Príslušnosť k povolaniu
3521008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Budúca
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
estetické aspekty filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v súčasných trendoch v audiovizuálnom umení so zameraním na kameramanskú tvorbu.
Perspektíva: Aktuálna
5
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
filmové materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy digitálneho záznamu obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nové formy a postupy využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
funkcie kamerových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o kamerové zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výbere a stanovovaní technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zostavovanie a príprava kamery na natáčanie filmových a televíznych scén, kompletizácia kamerového príslušenstva a jeho premiestňovanie pri natáčaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
5
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zaostrovanie obrazu pri snímaní podľa pohybu hercov a daných kompozičných požiadaviek, zaostrovanie jednotlivých záberov podľa pokynov kameramana
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
primárne snímanie audiovizuálnych diel, samostatné snímanie záberov technického charakteru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie dronov vo filmovej a televíznej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
voľba a výber technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel v spolupráci s kameramanom a režisérom, s ohľadom na zabezpečenie technickej kvality obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Fotografická a video technika
Audio technika (profesionálna)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.