Kameraman

KameramanKameraman vykonáva odborné technické a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia obrazovej stránky tvorby televíznych a filmových diel a programov. Podľa dramaturgickej koncepcie (scenára) a pokynov režiséra, hlavného kameramana a obrazového strihača určuje spôsob snímania obrazu a kvalitu nasvietenia. Obsluhuje kameru a súvisiace zariadenia pri snímaní obrazu alebo pri tvorbe trikových záberov. Spolupracuje s členmi kamerového štábu pri prípravných prácach a organizovaní snímania scény, vrátane konzultácií o pohybe a umiestnení kamier, prípadne vedie asistentov kamery. Priebežne kontroluje technickú precíznosť a kvalitu obrazovej práce a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64402/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENCamera operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521007
ESCO
1787
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3521007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady a postupy evidencie nastavení snímacej techniky pre jednotlivé typy audiovizuálnej produkcie a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Budúca
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad v dejinách vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v súčasných trendoch v audiovizuálnom umení so zameraním na kameramanskú tvorbu.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy usporiadania farieb a ich vzájomného pôsobenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy digitálneho záznamu obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
efektová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v druhoch efektovej techniky a možnostiach ich uplatnenia v audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
6
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby filmových trikov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové formy a postupy využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
funkcie kamerových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady starostlivosti o kamerové zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výbere a stanovovaní technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola pripravenosti interpretov, resp. účinkujúcich na kamerové snímanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kontrola odleskov, rušivých elementov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o nastavení kamerovej techniky na optimálne snímanie obrazových stránok audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava kamerových zariadení na snímanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie správneho rozmiestnenia kamerových zariadení na scéne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s členmi kamerového štábu pri zabezpečení rozmiestnenia kamier na scéne.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií v rámci audiovizuálnej produkcie súvisiacich s kameramanskou tvorbou.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a hlavného kameramana
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie nových foriem a postupov využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Osobitý kameramanský rukopis.
Perspektíva: Aktuálna
6
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s režisérom a hlavným kameramanom.
Perspektíva: Aktuálna
6
snímanie obrazovej stránky filmových diel v súlade s dramaturgickou a režijnou koncepciou, vrátane utvárania obrazovej stránky trikových záberov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
snímanie televíznych relácií, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televízneho vysielania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie dronov vo filmovej a televíznej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
spolupráca s umelecko-tvorivým štábom pri vytváraní vizuálnej stránky audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Fotografická a video technika
Audio technika (profesionálna)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.