Osvetľovač

OsvetľovačOsvetľovač zostavuje, nastavuje a obsluhuje osvetľovacie zariadenia, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a na podujatiach rôzneho druhu, ako sú: koncerty, výstavy, televízne a športové prenosy a iné, na základe usmernenia hlavného osvetľovača a jeho pokynov, resp. písomného projektu. Vedie grafické a písomné záznamy o nastavení osvetlenia pre jednotlivé podujatia a projekty. Kontroluje a zabezpečuje údržbu osvetľovacích telies, opravuje poškodené reflektory a osvetľovacie pomôcky. Podieľa sa na realizácii svetelných scenárov podľa požiadaviek hlavného osvetľovača, svetelného dizajnéra, scénického výtvarníka, hlavného kameramana a režiséra. Spolupracuje s technikom scény a prepravnými technikmi pri umiestnení, montáži, demontáži a obsluhe osvetľovacej techniky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64401/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSvetelný technik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521006
ESCO
1744
SK NACE Rev. 2
J59,R90
CPA 2015
J59,R90
Príslušnosť k povolaniu
3521006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady a postupy evidencie nastavení osvetlenia pre jednotlivé typy podujatí a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektrotechniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacie telesá a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vizualizačné programy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy usporiadania farieb a ich vzájomného pôsobenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
javisková technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacie postupy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy svietenia v divadle, postupy filmového svietenia, postupy televízneho osvetľovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacie technológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy práce s modernými osvetľovacími technológiami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
efektová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
svetelný kontrast
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové formy a postupy využitia svetelných zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
napĺňanie svetelného scenára predstavení, podujatí, resp. audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie plánu osvetlenia vytvoreného hlavným osvetľovačom, svetelným dizajnérom, hlavným kameramanom, režisérom, resp. scénickým výtvarníkom.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch osvetľovacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie grafických a písomných záznamov o nastavení osvetľovacej techniky na optimálne nasvietenie scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapájanie, zostavovanie a nastavovanie zariadení štúdiovej a scénickej osvetľovacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane montáže a rozmiestňovania osvetľovacej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy zariadení osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie správneho rozmiestnenia svetelných zdrojov na scéne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Umiestnenie svetelných zdrojov na javisku, portáloch a mostíkoch tak, aby boli zachované bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zaostrovanie, stmievanie, svetelné efekty.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a programovanie počítačom riadených svetelných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Riadenie svetelných pultov na programovanie komplexných svetelných choreografií, programovanie inteligentných svietidiel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
nasvecovanie scény podľa pokynov hlavného osvetľovača, režiséra a kameramana
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Realizácia a koordinácia svetelných akcií s akciami hercov, hudobníkov, resp. iných vystupujúcich, účinkujúcich podľa svetelného scenára.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie nových foriem a postupov využitia svetelných zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
spolupráca s realizačným tímom pri vytváraní umelecko-technického osvetlenia scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s režisérom, resp. s asistentom réžie a inšpicientom pri vytváraní umelecko-technického osvetlenia scény.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezporuchovej prevádzky pridelenej techniky a dodržiavanie súvisiacich bezpečnostných predpisov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie bezchybného stavu osvetľovacieho zariadenia, mrakových prístrojov, projektorov atď., vrátane núdzového osvetlenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie presunu alebo prepravy zverenej techniky na miesto a z miesta výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.