Hlavný osvetľovač

Hlavný osvetľovačHlavný osvetľovač spolupracuje s tvorivým tímom na koncepcii umeleckého dizajnu osvetlenia predstavení, audiovizuálnych diel, resp. podujatí rôzneho druhu a ich technického riešenia. Vypracováva svetelný scenár pre jednotlivé produkcie a kontroluje dodržiavanie plánu osvetlenia. Vyberá použitie typu svetiel adekvátnych pre konkrétnu produkciu v súlade s tvorivou víziou režiséra. Stanovuje požiadavky na osvetlenie v rámci jednotlivých scén. Programuje svietidlá a svetelné réžie. Zabezpečuje a zodpovedá za bezporuchovú prevádzku, údržbu, opravy a inováciu komplexu zariadení scénického osvetlenia. Riadi a organizuje práce osvetľovačov, dohliada na usporiadanie a prevádzku osvetlenia. Navrhuje nové formy a postupy využitia svetelných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64400/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENGaffer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521005
ESCO
599
SK NACE Rev. 2
J59,R90
CPA 2015
J59,R90
Príslušnosť k povolaniu
3521005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy programovania počítačom riadených svetelných technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady a postupy evidencie nastavení osvetlenia pre jednotlivé typy podujatí a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektrotechniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacie telesá a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vizualizačné programy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Capture Polar, Wysiwyg, príp. iné.
Perspektíva: Aktuálna
6
história a teória scénických technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie v dizajne osvetlenia umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy usporiadania farieb a ich vzájomného pôsobenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
javisková technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Technológia výroby podľa špecializácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
osvetľovacie postupy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy svietenia v divadle, postupy filmového svietenia, postupy televízneho osvetľovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
osvetľovacie technológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy práce s modernými osvetľovacími technológiami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
efektová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
svetelný kontrast
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové formy a postupy využitia svetelných zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie realizácie osvetlenia scény a určovanie voľby ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: S ohľadom na druh priestoru, prostredia a platnej normy.
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostikovanie porúch osvetľovacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
naplánovanie a realizácia technickej stránky projektu svetelného dizajnu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovanie technického nákresu, využitie technickej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie technického riešenia osvetlenia scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s kameramanom pri návrhu technického riešenia osvetlenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie grafických a písomných záznamov o nastavení osvetľovacej techniky na optimálne nasvietenie scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie správneho rozmiestnenia svetelných zdrojov na scéne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dohliadanie na optimálne usporiadanie osvetlenia na scéne.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie prvkov umelej inteligencie vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť využitia a uplatnenia umelej inteligencie v rámci dizajnu osvetlenia umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
6
obsluha a programovanie počítačom riadených svetelných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Programovanie inteligentných svietidiel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
uplatňovanie nových foriem a postupov využitia svetelných zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a zavádzanie nových foriem a postupov využitia svetelných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
spolupráca s realizačným tímom pri vytváraní umelecko-technického osvetlenia scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s režisérom a hlavným kameramanom v rámci filmovej a televíznej tvorby alebo s inscenačným tímom v divadle na umeleckej koncepcii dizajnu osvetlenia scény, na koncepcii osvetlenia a technického riešenia podujatí rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové prenosy a iné.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie bezporuchovej prevádzky pridelenej techniky a dodržiavanie súvisiacich bezpečnostných predpisov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dohliadanie na zabezpečenie bezchybného stavu osvetľovacieho zariadenia, mrakových prístrojov, projektorov atď., vrátane núdzového osvetlenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane používania predných a zadných projekcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie údržby, opráv a inovácie zariadení scénického osvetlenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a koordinácia činnosti kolektívu osvetľovačov pri osvetľovaní scény, resp. priestoru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.