Zvukár

ZvukárZvukár vykonáva činnosti spojené s návrhom ozvučenia scén javiskových, televíznych, rozhlasových, filmových a hudobných diel podľa pokynov majstra zvuku, resp. koncepcie režiséra a zabezpečuje adekvátnosť ozvučenia počas ich vlastnej realizácie. Vykonáva primárny záznam pri nakrúcaní audiovizuálneho diela, resp. počas skúšobného obdobia javiskového diela a jeho reprízového uvádzania. Navrhuje a realizuje zvukové efekty a strihy. Nastavuje a obsluhuje zariadenia súvisiace s ozvučením divadelných, koncertných, filmových predstavení a televíznych alebo rozhlasových vysielaní. Zabezpečuje nahrávanie zvuku na výrobu audio a audiovizuálnych médií, ako aj multimediálnych výrobkov (napr. počítačové hry). Pripravuje a realizuje potrebné zvukové efekty v spolupráci s kameramanom a režisérom snímky, pričom ovláda moderné softvérové nástroje na spracovanie zvuku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64398/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521003
ESCO
1784
SK NACE Rev. 2
J59,J60
CPA 2015
J59,J60
Príslušnosť k povolaniu
3521003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
akustika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy zariadení pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné základy elektrotechniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné základy elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky editácie obrazu a zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
javisková technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy finalizácie zvukovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Technológia výroby podľa špecializácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy analógových a digitálnych zvukových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvuková technika, postupy ozvučovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy tvorby zvukových efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
rozhlasová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby zvukových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvorby zvukových nahrávok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvorby dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy digitalizácie a kompresie záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
spôsoby formátovania noriem záznamov, vysielaných signálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nosiče zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prepájanie a nastavenie zvukových zariadení pri nakrúcaní kontaktného zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch a kombinovanie a kompozícia zvuku do príslušného rytmického a výrazového sledu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie zvukových prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
editácia zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a obsluha súčasných audiotechnológií a videotechnológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie dialógov, nasadzovanie ruchov a atmosfér v postprodukcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola súladu zvuku a obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu, parazitné ruchy.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodatočné nahrávanie sprievodných zvukov alebo komentárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vo filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca na zvukových efektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
zabezpečovanie adekvátneho ozvučenia umeleckých vystúpení, predstavení, resp. televíznych alebo rozhlasových vysielaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.