Tvorca bábok

Tvorca bábokTvorca bábok zhotovuje bábky, scénické dekorácie a rekvizity pre bábkové divadlo, animovaný a bábkový film a všetky umelecké žánre, v ktorých sa vyskytuje bábka alebo objekt vrátane nových foriem umeleckej performancie. Technologicky zhotovuje bábky podľa výtvarných návrhov bábkarského scénografa a spolupracuje s režisérom a bábkohercami pri tvorbe predstavení a umeleckej produkcie. Bábky vytvára z rôznych materiálov v podobe hmotného objektu plastických tvarov alebo ako konkrétny predmet, ktorým bábkoherec vytvára javiskovú postavu. Tvorca bábok zodpovedá za ich správne technologické zhotovenie a materiálové zloženie v súlade s požadovanou funkciou bábky v inscenácii alebo predstavení....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64390/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKBábkarský technológ
SKVýrobca bábok
SKTechnológ bábok
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435015
ESCO
1136
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné a textilné techniky - maľba na textil, hodváb, batika, výšivka, asembláž, kašírovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny a teória bábkarskej scénografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia a techniky výroby bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a odborné kreslenie a anatómia bábky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a polotovary na výrobu bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s drevom, kovom, textíliou, PVC a inými materiálmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby bábkového umenia. Poznatky o histórii a súčasnosti činoherného, bábkového a alternatívneho divadla.
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká žánrových odlišností a ich jedinečnosti v kontexte umeleckej produkcie a realizácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v rozdieloch tvorby druhov bábok typických pre bábkové divadlo, animovaný a bábkový film, resp. iné umelecké žánre, v ktorých sa vyskytuje bábka alebo objekt vrátane nových foriem umeleckej performancie.
Perspektíva: Aktuálna
4
teória bábkového divadla a drámy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výtvarného návrhu a technickej dokumentácie podľa návrhu bábkarského výtvarníka, scénografa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
modelovanie a kašírovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drevorezba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s rôznym materiálom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná maľba štetcom a ďalšími technikami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia rôznych technológií výroby bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rekonštrukcia bábok, rekvizít a scénických dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha grafických a počítačových systémov pri tvorbe bábok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie individuálnych prvkov a originálnych postupov pri návrhu a realizácii bábok, rekvizít a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s režisérom a hercami pri tvorbe predstavení a umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s režisérom a bábkohercami pri technologickom zhotovení bábok v súlade s požadovanou funkciou bábky v inscenácii alebo predstavení.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.