Maskér, vlásenkár

Maskér, vlásenkárMaskér, vlásenkár zhotovuje bežné divadelné, ale aj výtvarne náročné dobové vlásenkárske výrobky alebo masky so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu a s použitím prírodných aj umelých materiálov. Vykonáva umelecké líčenie, úpravu vlasov a aplikáciu parochní a vlasových doplnkov účinkujúcich umelcov podľa výtvarných návrhov a požiadaviek režiséra. Vykonáva bežnú údržbu parochní a doplnkov a zabezpečuje ich riadne uskladnenie. Zabezpečuje čistenie parochní a vlasových doplnkov. Ovláda súčasné technologické postupy ako aj tradičné techniky realizácie maskérskych a vlásenkárskych prác....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64386/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKParochniar
SKVýrobca parochní
SKUmelecký maskér, vlásenkár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435011
ESCO
1911
SK NACE Rev. 2
C32,R90
CPA 2015
C32,R90
Príslušnosť k povolaniu
3435011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parochniarstvo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy líčenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
maskérstvo a líčenie pre divadlo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
maskérstvo a maľovanie pre film a televíziu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania a miery v parochniarstve a vlásenkárstve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a druhy parochní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a tradičné techniky maskérskych a vlásenkárskych prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov a pomôcok na realizáciu maskérskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov a pomôcok na zhotovenie vlásenkárských výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Najmä vo vzťahu k vývoju umeleckého remesla.
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné vyjadrovacie techniky v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v technických výkresoch a dielenských náčrtoch masiek a vlásenkárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie príslušných noriem a predpisov z oblasti pamiatkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Uplatňovanie príslušných hygienických a zdravotných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie technických výkresov a dielenských náčrtov umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Čítanie technických výkresov a dielenských náčrtov masiek a vlásenkárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie harmonogramu jednotlivých pracovných úkonov a dodržiavanie súladu jednotlivých etáp pracovného postupu pri realizácii umelecko-remeselných prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dokumentácie ku konkrétnym umelecko-remeselným prácam
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovanie prvotnej i následnej dokumentácie ku konkrétnym umelecko-remeselným prácam v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava vlásenkárskych výrobkov a ich použitie pri vytváraní náročného, napr. večerného alebo dobového účesu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie a úprava účesov podľa návrhov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lepenie a snímanie masiek
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie charakterových parochní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba vhodných druhov materiálov a pomôcok na zhotovenie vlásenkárskych výrobkov so zodpovedajúcimi estetickými a funkčnými požiadavkami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie rôznych druhov divadelných, filmových a televíznych masiek, realizácia deformovania tváre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie, nasadzovanie a lepenie vlasových doplnkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
líčenie s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie maskérskej činnosti podľa výkresovej dokumentácie, vzorov alebo výtvarných návrhov vhodnými technologickými postupmi a technikami, vrátane ich konečnej úpravy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
líčenie a odličovanie tváre, rúk a tela
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štylizácia líčenia podľa charakteru historického obdobia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie scénických vlásenkárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie, vzorov alebo výtvarných návrhov vhodnými technologickými postupmi a technikami, vrátane ich konečnej úpravy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba vhodných druhov materiálov a pomôcok na realizáciu maskérskej činnosti so zodpovedajúcimi estetickými a funkčnými požiadavkami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba parochniarskych a vlásenkárskych produktov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie technologických postupov a tradičných techník maskérskych a vlásenkárskych prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Kadernícke pomôcky, nástroje a materiály
Maskérske a kozmetické nástroje, pomôcky a materiály (líčidlá)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.