Zriadenec orchestra

Zriadenec orchestraZriadenec orchestra zabezpečuje prípravu koncertného pódia na skúšky a koncertné podujatia. Rozmiestňuje notové pulty, rozdeľuje notové materiály, ktoré po skončení koncertov zozbiera a odovzdá do notového archívu. Pripravuje objemnejšie hudobné nástroje na pódiu. Obsluhuje jednoduché technické zariadenia a dohliada na zabezpečenie organizačno-technických služieb potrebných na realizáciu koncertov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64382/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKManipulant orchestra
SKOrchestrálny zriadenec
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spoločenská etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy spoločenskej etiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie predpisov o bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady rozostavenia nástrojov a nástrojových skupín
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ochrany hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné princípy ochrany hudobných nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
notový materiál
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické zariadenia koncertných a divadelných sál
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v typoch hudobných nástrojov - potrebná pri manipulácii s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy ovládania kopírovacej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie spôsobilosti koncertného priestoru pri účinkovaní mimo materskej scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie nástupu hudobníkov, dirigenta a sólistov pri skúškach a koncertoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohliadanie nad zabezpečením organizačno-technických služieb potrebných na realizáciu koncertov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s hudobnými nástrojmi a pultami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s notovým materiálom
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozmiestňovanie notových materiálov a ich odovzdávanie notovému archívu.
Perspektíva: Aktuálna
4
umiestnenie hudobných nástrojov pri skúškach a koncertoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: zabezpečenie adekvátneho rozostavenia hudobných nástrojov
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie prepravy hudobných nástrojov počas zájazdov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha technických zariadení koncertných a divadelných sál
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Obsluha jednoduchých technických zariadení na prípravu koncertných, príp. divadelných priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.