Notograf

NotografNotograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov. Zohľadňuje interpretačné potreby rozmiestnením notového textu, a to vzhľadom na potrebu otáčania strán, zalomenia riadkov, výberu vhodnej veľkosti a typu. Spolupracuje so skladateľom a realizačným tímom umeleckej produkcie pri zásahoch do partitúry pri uvádzaní hudobných diel alebo štúdiových nahrávkach. Zabezpečuje operatívnu tlač notových materiálov. Ovláda digitálne notografické programy a editory....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64380/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENMusic Copyist
SKZhotoviteľ notových materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Digitálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Notografické počítačové programy.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
talianske hudobné názvoslovie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
symboly notopisu minulosti a súčasnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby proporčnej notácie a zápisu aleatórnej hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teória čítania partitúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť čítania partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov.
Perspektíva: Aktuálna
5
symboly grafickej hudby a možnosti ich interpretačnej realizácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy transkripcie a transkódovania notografických informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady digitálnej notosadzby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy operatívnej notografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia a postupy klasickej polygrafickej výroby hudobnín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha polygrafických strojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytvorenie a formátovanie notového materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Formátovanie orchestrálnych partov v grafickom spracovaní požadovaného výsledného tvaru a layoutu.
Perspektíva: Aktuálna
5
extrahovanie orchestrálnych partov z partitúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
transpozície skladieb do iných tónin
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prepis skladby zo starých druhov notácie do súčasnej
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prepis skladby napr. z tabulatúrnej notácie do transnotácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
výber vhodného typu a veľkosti nôt
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
realizácia korektúr a príprava definitívnej podoby notového materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Realizácia dodatočných korekcií podľa želania autora.
Perspektíva: Aktuálna
5
zohľadnenie autorových individuálnych prístupov v notovom zápise diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie notografického počítačového programu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
čítanie partitúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pohotové čítanie partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov, resp. jednotlivých partov.
Perspektíva: Aktuálna
5
zalomenie riadkov a optimálneho rozvrhu vhodného miesta otáčania strán notového materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie operatívnej notografie počas skúšok hudobných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovanie operatívnych zásahov počas skúšok podľa požiadaviek skladateľa a realizačného tímu, vrátane tlače upravených notových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
5
archivácia digitálnej notosadzby prostredníctvom digitálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.