Asistent réžie

Asistent réžieAsistent réžie spolupracuje s režisérom v prípravnej fáze projektu a podieľa sa na organizačnom zabezpečení, naštudovaní a realizácii umeleckého, resp. audiovizuálneho diela v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase a v ďalších multimediálnych oblastiach. Plní úlohy a pokyny režiséra umeleckého/audiovizuálneho diela tak, aby sa zabezpečil efektívny proces jeho realizácie. Spracúva produkčno-technické požiadavky, ktoré konzultuje s produkčným. Vedie skúšky pri neprítomnosti režiséra. Spolupracuje pri zostavovaní realizačného tímu a pri plánovaní termínov skúšok. Zabezpečuje spoluprácu s účinkujúcimi a komparzom....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64376/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435001
ESCO
1737,1741
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
réžia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Režijné metódy a postupy.
Perspektíva: Aktuálna
5
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
5
nové formy divadelnej inscenačnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Site specific, happening, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
5
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri spracovávaní časového harmonogramu skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Filmových, televíznych, resp. javiskových diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť sprostredkovania nových druhov umenia, vrátane realizácie site specific projektov, happeningov, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
5
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
režijné vedenie skúšok jednotlivých javiskových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia skúšok v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné vedenie skúšok jednotlivých filmových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia skúšok v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné vedenie televízneho natáčania, vrátane účasti na kamerových skúškach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia skúšok v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
participácia na jednotlivých fázach prípravy a realizácie audiovizuálneho a javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné vedenie rozhlasových programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia rozhlasových programov v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
plnenie čiastkových úloh na úseku réžie pri tvorbe filmových a televíznych diel podľa tvorivých zámerov režiséra, samostatné režijné vedenie určených filmových scén alebo záberov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečenie a organizácia komparzu v hromadných scénach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizačno-umelecká spolupráca pri réžii filmových a televíznych diel a pri spracovávaní technických scenárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie spolupráce so všetkými výrobnými prevádzkami podieľajúcimi sa na inscenácii, so zbormi, komparzom, externistami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.