Fotoreportér


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Fotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v internetových periodických tituloch. Pripravuje a publikuje rôzne druhy fotoreportáží a aktuálne autentické fotografie, resp. obrazové príbehy prostredníctvom fotografickej techniky a komunikačných technológií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3431 - Fotografi
SK ISCO-08
3431001 - Fotoreportér
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Fotograf

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
4
princípy a zásady fotografovania
Špecifikácia:
zásady žurnalistickej fotografickej tvorby
4
fotografické prístroje a technika
4
fotografické materiály
4
druhy reportážnych fotografií
4
žurnalistická etika
4
právne predpisy v oblasti médií
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Špecifikácia:
autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana fotografického diela
4
základy výtvarnej tvorby
Špecifikácia:
základné pravidlá kompozície a náuky o farbe pri tvorbe fotografie
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
žurnalistické fotografické žánre
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba novinárskej fotografie
4
voľba vhodného osvetlenia pri fotografovaní, rozlíšenie rozdielov prirodzeného a umelého svetla a práce so svetlom v exteriéri a interiéri
4
ošetrovanie a údržba fotografického vybavenia
4
orientácia v druhoch fotografických prístrojov a videokamier, voľba adekvátneho druhu techniky na reportážnu fotografiu
4
obsluha fotografických prístrojov, technológií
Špecifikácia:
práca s vyspelou fotografickou technikou
4
elektronické úpravy nasnímaných obrazových podkladov
Špecifikácia:
ovládanie softvérových nástrojov na úpravu fotografie
4
príprava príslušných textov doplňujúcich informácie k fotografiám
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.