Produkčný


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Produkčný vykonáva činnosti, ktoré vedú k príprave a samotnej realizácii kultúrneho projektu, príp. kultúrnej koncepcie. Dohliada na plánovanie a vykonávanie všetkých výrobných prvkov, logistiku a prevádzku kultúrneho projektu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Manažér divadelnej prevádzky
Hudobný produkčný
Manažér produkcie
Production manager
Vedúci produkcie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08
3339002 - Produkčný
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Produkčný

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
prezentovanie
E
technická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
6
prevádzka kultúrneho zariadenia
6
produkcia a manažment
6
ekonomika prevádzky kultúrnych zariadení
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
6
umelecká agentáž
6
postupy prieskumu trhu
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
znalosť zákonov v oblasti obchodného práva, v pracovno-právnej oblasti, v oblasti autorského práva, v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia v súvislosti s prípravou zmlúv s výkonnými a tvorivými pracovníkmi
6
produkcia a manažment umení
6
projektový manažment
Špecifikácia:
základy projektového manažmentu
6
dejiny umenia
Špecifikácia:
základy z dejín a teórie z príslušnej oblasti umenia (divadlo, film, hudba a pod.)
5
ekonómia
Špecifikácia:
všeobecné znalosti ekonomiky
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy a techniky náboru pracovnej sily
6
princípy a postupy fundraisingu
Špecifikácia:
základy fundraisingu a prípravy grantovej činnosti
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia spolupráce umelcov, ďalších účinkujúcich a technického personálu pri príprave kultúrnych akcií
6
spracovanie programových plánov kultúrnych zariadení a koncepcie ich propagácie
6
zostavovanie rozpočtu kultúrnych akcií
6
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych akcií
6
zostavovanie plánov natáčania
Špecifikácia:
v prípade zabezpečovania procesu filmovej alebo televíznej výroby
6
získavanie a spracúvanie údajov na výber zamestnancov, prostriedkov a dodávateľov v projekte
6
spolupráca pri spracovávaní plánu a termínov skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
Špecifikácia:
vrátane zostavovania plánov skúšobného procesu (tzv. fermany v divadlách)
4
príprava zmlúv s výkonnými a tvorivými pracovníkmi
Špecifikácia:
pri realizácii kultúrneho (umeleckého) projektu, resp. diela
6
výučtovanie, archivácia, zdokladovanie výdavkov kultúrneho projektu alebo podujatia
Špecifikácia:
vrátane evidencie súvisiacej dokumentácie
6
naplánovanie a príprava podpory predaja kultúrnych podujatí
6
zabezpečovanie prevádzky a logistiky kultúrneho projektu alebo podujatia
6
zabezpečovanie podkladov na monitoring médií kultúrneho podujatia, resp. projektu
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.