Kultúrny agent

Kultúrny agentKultúrny agent zabezpečuje a koordinuje organizáciu ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, telies a jednotlivcov v sektore kultúry, v oblasti uchovávania a využitia kultúrneho dedičstva a medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Propaguje svojich klientov s cieľom vzbudiť záujem perspektívnych usporiadateľov podujatí a zabezpečiť vystúpenia pre umelcov. Môže tiež rozvíjať a budovať vzťahy s promotérmi tak, aby bola zabezpečená účasť účinkujúcich s požadovanou kvalitou na kultúrnom podujatí. Na tieto účely vyhľadáva, vyhodnocuje a spracováva ponuky s uplatnením zásad a princípov dramaturgie kultúrnych podujatí. Vedie rokovania o zmluvách z hľadiska programového a finančného krytia v súlade s vyhovujúcimi obchodnými modelmi. Rokuje o technických a logistických požiadavkách, ako aj o nárokoch v oblasti starostlivosti o hostí/umelcov nevyhnutných na realizáciu vystúpení svojich klientov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64366/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENTalent agent
ENBooking agent
SKPromotér
ENPromoter
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3339
SK ISCO-08
3339001
ESCO
1604
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3339001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v dejinách kultúry
Perspektíva: Aktuálna
5
aspekty spoločenského dopytu po kultúrnych projektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: možnosti a formy využívania digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrnej/umeleckej produkcie
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ekonomika a podnikanie
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: zásady a postupy vedenia obchodných a projektových rokovaní
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: metódy a formy propagácie klientov
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: národné a medzinárodné autorské právo
Perspektíva: Aktuálna
6
právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: náležitosti zmluvných vzťahov
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
regionálne, národné, resp. medzinárodné kultúrne dohody
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v regionálnych, národných a medzinárodných kultúrnych dohodách
Perspektíva: Aktuálna
6
produkcia a manažment umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: manažment kultúrnych inštitúcií
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká agentáž
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: metódy vyhľadávania a podpory nových talentov a ich uvedenia do kultúrneho diania
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúrne prostredie a aktuálne vývojové trendy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v príslušnej oblasti kultúry/umenia, napr. v oblasti hudby, divadla, filmu, dizajnu, výtvarného umenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a princípy dramaturgie kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká žánrových odlišností a ich jedinečnosti v kontexte umeleckej produkcie a realizácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia marketingových stratégií kultúrnych projektov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie a uplatňovanie účinnej stratégie ponuky kultúrnych projektov doma a v zahraničí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie predaja vstupeniek na koordinované kultúrne podujatie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: priebežné sledovanie a vyhodnocovanie predaja vstupeniek na kultúrne/umelecké podujatie
Perspektíva: Aktuálna
6
reflexia aktuálneho kultúrneho diania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola plnenia dohodnutých zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: s umelcami, príp. externými dodávateľmi tovarov a služieb na koordinované kultúrne podujatie
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vyhodnocovanie nákladov a rentability koordinovaného podujatia
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba, iniciovanie a riadenie kultúrnych projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vrátane dodržiavania zásad a princípov dramaturgie kultúrnych podujatí
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie databázy dodávateľov tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v oblasti kultúry
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
oslovovanie a získavanie umelcov a kultúrnych inštitúcií do svojho portfólia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: získavanie najvyprofilovanejších umelcov a kultúrnych inštitúcií
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a podpora nových talentov a ich uvedenie do kultúrneho diania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a koordinácia ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov, resp. jednotlivcov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s umelcami, ich manažérmi a s umeleckými agentúrami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.