Dramaturg

DramaturgDramaturg vykonáva odborné, umelecké, tvorivé a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobných, hudobno-dramatických diel, programov či relácií, ako aj umeleckých podujatí, ako sú festivaly a prehliadky v závislosti od jeho postavenia v kultúrnej inštitúcii. Spolupracuje s inscenačným a produkčným tímom na zabezpečení kvality umeleckých diel, podujatí, resp. audiovizuálnej produkcie. Spolupracuje s režisérom na rozvíjaní kreatívneho, resp. umeleckého konceptu a poskytuje mu spätnú väzbu počas skúšobného procesu s cieľom naplnenia režijno-dramaturgickej koncepcie. Poskytuje spätnú väzbu autorovi diela počas procesu tvorivého písania. Dramaturg zodpovedá aj za koncepciu a tvorbu publikačných a propagačných materiálov k umeleckej produkcii. Dramaturg zamestnaný v inštitúcii riadi proces tvorby dramaturgického plánu, spolupracuje na tvorbe marketingovej stratégie inštitúcie, resp. projektu a tvorbe vzdelávacích projektov. Spolupracuje s autorm...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64359/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENDramaturge
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V závislosti od statusu a postavenia dramaturga v projekte - interný dramaturg inštitúcie alebo dramaturg prizvaný k spolupráci na konkrétny projekt.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654004
ESCO
1060
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Aktuálna
6
proces a spôsoby rozvoja publika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v procese a formách konceptu "audience development".
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Orientácia v princípoch tvorby obchodnej a marketingovej stratégie kultúrnej inštitúcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizácie a financovania kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v systéme organizácie a financovania kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
literárna história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny svetovej a slovenskej literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
literárna kritika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná veda
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznatky z hudobnej histórie, teórie hudby, hudobnej kritiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
dramaturgia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dramaturgické metódy, postupy.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
divadelná a filmová kritika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobnej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne v hudobnej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
7
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobnej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady autorskej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie návrhov dramaturgických plánov a umeleckej koncepcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zostavovanie návrhov dramaturgických plánov a umeleckých koncepcií inštitúcií a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možného stvárnenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možného (javiskového) stvárnenia; spolupráca so scenáristom pri príprave scenára.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a posudzovanie umeleckých diel za účelom výberu na ich naštudovanie, resp. realizáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Posudzovanie finančnej náročnosti umeleckých diel, podujatí, resp. audiovizuálnej produkcie z hľadiska ich uskutočniteľnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dramatického textu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť textovej analýzy.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia umeleckého výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Artistic research.
Perspektíva: Budúca
7
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na vytváraní imerzívnych environmentov v umeleckej/audiovizuálnej produkcii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcie umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba tlačových a textových výstupov k dielam
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príprava širokého spektra redakčných prác a prác s textom, napr. príprava anotácie a noticky k vytváranému umeleckému dielu, korektúry, príprava grantových podkladov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské úpravy dramatických, audiovizuálnych diel a libriet
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a uchovávanie dokumentácie o tvorivom procese prípravy a realizácie umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvíjanie medzisektorovej spolupráce s cieľom vytvárania podmienok na budovanie efektívnej synergie a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s autormi a inscenátormi pri tvorbe a realizácii umeleckých diel, podujatí, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dramaturgická spolupráca s autormi, prekladateľmi a skladateľmi pri tvorbe a realizácii diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia rokovaní s autormi alebo majiteľmi autorských práv o použití umeleckých prác a diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Resp. audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.