Výkonný producent

Výkonný producent zodpovedá za technickú a organizačnú stránku výroby a distribúcie audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela v zmysle autorského zákona a spracováva finančný rozpočet výroby. Zodpovedá za splnenie zmluvy uzatvorenej s produkčnou spoločnosťou alebo producentom audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela v zmysle autorského zákona. Vykonáva činnosť na základe pokynov kreatívneho producenta.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Executive producer
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
ISCO-08
2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08
2654003 - Výkonný producent
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Producent

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické vedomosti z oblasti účtovníctva, výkazníctva, sledovania nákladov
7
produkcia a manažment
7
produkcia a manažment umení
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Špecifikácia:
znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
6
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
Špecifikácia:
znalosť zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Špecifikácia:
znalosť zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
Špecifikácia:
znalosť zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
6
zákonník práce
Špecifikácia:
znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
7
princípy a postupy fundraisingu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia a samostatné riadenie dokončovacích prác pri výrobe filmov a audiovizuálnych diel
7
koordinácie spolupráce koncertných umelcov a technického personálu pri príprave koncertov
7
koordinácia organizačných a technických činností pri výrobe a distribúcii audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
7
príprava, spracovávanie a kontrola dodržiavania finančného rozpočtu výroby
Špecifikácia:
audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu
7
príprava a uzatváranie zmlúv s pracovníkmi výrobného štábu a ostatných autorských zmlúv pri výrobe audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela
7
vypracovávanie a kontrola dodržiavania harmonogramu výroby umeleckého diela
Špecifikácia:
príprava a kontrola plnenia časového plánu realizácie, prípravných prác, natáčacieho obdobia a dokončovacích prác audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu
7
kontrola plnenia podmienok uzatvorených zmlúv
7
zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
7
hodnotenie technicko-organizačného priebehu realizácie umeleckého diela
Špecifikácia:
interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela
7
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
Špecifikácia:
uplatňovanie princípov a postupov fundraisingu, zabezpečovanie ad hoc zdrojov, bartrov, in-kind podpory
6
vypracovávanie záverečnej výrobnej správy a finančného vyúčtovania výroby umeleckého diela
Špecifikácia:
audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.