Výkonný producent

Výkonný producentVýkonný producent zodpovedá za technickú a organizačnú stránku výroby a distribúcie audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela, príp. projektu v oblasti kreatívneho priemyslu v zmysle autorského zákona a spracováva finančný rozpočet výroby. Zodpovedá za splnenie zmluvy uzatvorenej s produkčnou spoločnosťou alebo producentom audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela v zmysle autorského zákona. Vykonáva činnosť na základe konzultácií a pokynov kreatívneho producenta. Participuje na organizácii nakrúcania, štábu či postprodukcie. Rozvíja spoluprácu s rôznymi aktérmi a organizáciami v oblasti kreatívneho priemyslu na zabezpečenie komplexnej produkcie kultúrneho projektu, vrátane jeho prezentácie a marketingu. Uzatvára zmluvy s pracovníkmi výrobného štábu a ostatné autorské zmluvy pri výrobe audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela v zmysle autorského zákona. Zabezpečuje organizačné a dispozičné riadenie v priebehu výroby audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela. ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64358/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENExecutive producer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654003
ESCO
1119,1122
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654003

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
produkčný proces tvorby v relevantnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
7
aspekty spoločenského dopytu po kultúrnych projektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Možnosti a formy využívania digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrnej/umeleckej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v národných a medzinárodných programoch a projektoch v príslušnej oblasti kultúry/umenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy fundraisingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Stratégia marketingu, marketingové kampane a princípy ich uplatnenia v produkcii kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov. Orientácia v autorskom zákone a právnych predpisoch týkajúcich sa audiovízie, príp. iných relevantných oblastí kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy, normy a štandardy z relevantnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v relevantnej legislatíve, predpisoch a normách z príslušnej oblasti kultúry/umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické vedomosti z oblasti sledovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť zákonov v oblasti obchodného práva, v pracovno-právnej oblasti, v oblasti autorského práva, v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia v súvislosti s prípravou zmlúv s výkonnými a tvorivými pracovníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika prevádzky kultúrnych zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy finančného riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy riadenia finančných operácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizácie a financovania kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podrobná orientácia v systéme organizácie a financovania kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zásady logistiky v rámci realizácie kultúrneho projektu, resp. umeleckej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
produkcia a manažment umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
kultúrne prostredie a aktuálne vývojové trendy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia marketingových stratégií kultúrnych projektov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Participácia na realizácii marketingových stratégií a komunikačných kampaní projektov v oblasti kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
tvorba strategických koncepcií realizácie umeleckej produkcie a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa tvorbe marketingových, fundraisingových koncepcií a stratégie riadenia umeleckého projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a kontrola dodržiavania harmonogramu výroby umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príprava a kontrola plnenia časového plánu realizácie, prípravných prác, natáčacieho obdobia a dokončovacích prác audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. projektu v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie technicko-organizačného priebehu realizácie umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela, resp. projektu v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia podmienok uzatvorených zmlúv v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovávanie a kontrola dodržiavania finančného rozpočtu výroby v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. projektu v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na zhodnotení ekonomickej efektívnosti realizácie umeleckej produkcie, resp. kultúrnych projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie záverečnej výrobnej správy a finančného vyúčtovania výroby umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. kultúrneho projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych partnerov, agentúr či klientov na spoluprácu v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality umeleckej produkcie, resp. projektu v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie obchodných rokovaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Organizácia a realizácia obchodných rokovaní s klientami a agentúrami pôsobiacimi v kreatívnom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
príprava a uzatváranie zmlúv s pracovníkmi výrobného štábu a ostatných autorských zmlúv pri výrobe audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
zabezpečovanie prevádzky a logistiky kultúrneho projektu alebo podujatia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie princípov a postupov fundraisingu, zabezpečovanie ad hoc zdrojov, bartrov, in-kind podpory.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
6
koordinácia spolupráce koncertných umelcov a technického personálu pri príprave koncertov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia organizačných a technických činností pri výrobe a distribúcii audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
7
koordinácia a samostatné riadenie dokončovacích prác pri výrobe filmov a audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia pracovných stretnutí štábu, nakrúcania a postprodukčných prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.