Režisér

RežisérRežisér vykonáva vysoko odborné umelecké a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobno-dramatických diel, programov či relácií. Tvorivo spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi a koordinuje proces tvorby, jej umeleckú aj technickú stránku. Špecializuje sa na režírovanie hraných alebo dokumentárnych filmov, divadelných – činoherných, bábkových, operných, baletných a tanečných inscenácií, dabingu, televíznych alebo rozhlasových, dokumentárnych, spravodajských, publicistických či zábavných programov a relácií. Je zodpovedný za výber hercov – interpretov, vedie ich počas skúšok s cieľom vytvorenia kompaktného umeleckého diela....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64356/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654001
ESCO
592,594,595,1108
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Budúca
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Komplexná znalosť dejín umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
literárna história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Komplexná znalosť dejín literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
6
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
scenáristika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dramatickej, hudobnej alebo scenáristickej predlohy.
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná réžia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
réžia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Režijné metódy a postupy.
Perspektíva: Aktuálna
6
réžia dabingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dramaturgia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Psychológia osobnosti, psychológia detského diváka.
Perspektíva: Aktuálna
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobnej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
6
nové formy divadelnej inscenačnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Site specific, happening, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na vytváraní imerzívnych environmentov v umeleckej/audiovizuálnej produkcii a pod.
Perspektíva: Budúca
6
podieľanie sa na tvorbe koncepcie umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Resp. audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností javiskového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých javiskových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské úpravy dramatických textov a libriet
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností filmového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých filmových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie natáčania dokumentárnych filmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností televízneho stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie televízneho natáčania, vrátane účasti na kamerových skúškach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie literárnych scenárov do podoby technických scenárov a režijných kníh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá príprava rozhlasových programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vystúpení, pásiem, inscenácií, dramatických, hudobno-dramatických a slovesných diel, rozhlasových spravodajstiev, publicistických, náučných a zábavných programov.
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie rozhlasových programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie hercov pri dabingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V divadelnom, hudobnom, pohybovom a filmovom umení a v oblasti multimédií.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobného, resp. pohybového umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.