Režisér

RežisérRežisér vykonáva vysoko odborné umelecké a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobno-dramatických diel, programov či relácií. Tvorivo spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi a koordinuje proces tvorby, jej umeleckú aj technickú stránku. Špecializuje sa na režírovanie hraných alebo dokumentárnych filmov, divadelných – činoherných, bábkových, operných, baletných a tanečných inscenácií, dabingu, televíznych alebo rozhlasových, dokumentárnych, spravodajských, publicistických či zábavných programov a relácií. Je zodpovedný za výber hercov – interpretov, vedie ich počas skúšok s cieľom vytvorenia kompaktného umeleckého diela.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64356/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654001
ESCO
592,594,595,1108
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Komplexná znalosť dejín umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
literárna história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Komplexná znalosť dejín literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
6
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
scenáristika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dramatickej, hudobnej alebo scenáristickej predlohy.
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná réžia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
réžia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Režijné metódy a postupy.
Perspektíva: Aktuálna
6
réžia dabingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dramaturgia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Psychológia osobnosti, psychológia detského diváka.
Perspektíva: Aktuálna
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobnej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
nové formy divadelnej inscenačnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Site specific, happening, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Imerzné umenie
Site specific projekcie, interaktívne inštalácie a pod.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na vytváraní imerzívnych environmentov v umeleckej/audiovizuálnej produkcii a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Imerzné umenie
Site specific projekcie, interaktívne inštalácie a pod.
6
podieľanie sa na tvorbe koncepcie umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Resp. audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Digitálne umenia
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností javiskového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých javiskových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské úpravy dramatických textov a libriet
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností filmového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých filmových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie natáčania dokumentárnych filmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností televízneho stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie televízneho natáčania, vrátane účasti na kamerových skúškach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie literárnych scenárov do podoby technických scenárov a režijných kníh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá príprava rozhlasových programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vystúpení, pásiem, inscenácií, dramatických, hudobno-dramatických a slovesných diel, rozhlasových spravodajstiev, publicistických, náučných a zábavných programov.
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie rozhlasových programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
režijné vedenie hercov pri dabingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V divadelnom, hudobnom, pohybovom a filmovom umení a v oblasti multimédií.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobného, resp. pohybového umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Imerzívne umenie je formou umenia, ktoré vťahuje diváka, resp. recipienta priamo do deja a ten sa stáva jeho súčasťou.
Charakteristika:
Site specific projekcie, resp. interaktívne inštalácie predstavujú nové formy inštalácií vo vizuálnom umení. Sú charakteristické tým, že obsah a téma diela pramení priamo z miesta, kde bolo realizované. Miesto nemáme chápať ako fyzický priestor, ale z kultúrneho hľadiska sa stáva aj určeným rámcom, inštitúciou umenia. Miesto, kde dielo vzniká, je charakterizované tým, že vo väčšine prípadov disponuje historickým, neopakovateľným duchom miesta (génius loci). Dôležitou vlastnosťou site specific inštalácií je to, že sú neprenosné práve vďaka špecifikám konkrétneho priestoru, čím sa stávajú neopakovateľnými. Preto sú rozdielne od ďalších foriem inštalácií, ktoré sa v určitých prípadoch dajú reinštalovať, meniť, upraviť vo vzťahu k špecifikám priestoru s príbuznou atmosférou alebo v neutrálnych galerijných prostrediach.
Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Charakteristika:
Podpora aktivít umelcov a kreatívnych pracovníkov v slobodnom povolaní; podpora osobnostného rozvoja umelca v kontexte zvyšovania podnikavosti, resp. posilňovania podnikateľského aspektu umeleckej/kreatívnej činnosti, jeho umeleckých a predajných stratégií; podpora zvyšovania kompetencií podnikateľov v kultúrnych a kreatívnych odvetviach týkajúcich sa podnikateľského plánovania, finančnej a legislatívnej gramotnosti; organizovanie zdrojov (kultúrny, ekonomický a sociálny kapitál) s cieľom využívať príležitosti, ktoré vytvárajú niečo nové a hodnotné v kultúrnej a tvorivej sfére.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.