Baletný majster

Baletný majsterBaletný majster zodpovedá za naštudovanie jednotlivých postáv baletného, resp. hudobno-dramatického diela s interpretmi baletného umeleckého telesa s cieľom ich dokonalej javiskovej prezentácie podľa predstáv tvorcu diela. Sprostredkúva umeleckú víziu autora diela a kreatívne zámery choreografa baletnému súboru. Pripravuje a rozvíja baletného umelca po technickej, fyzickej a estetickej stránke v jednotlivých baletných štýloch a technikách. Dlhodobo udržiava požadovanú umeleckú úroveň predstavení repertoáru baletného umeleckého telesa. Prináša nové umelecké podnety v oblasti baletného umenia, vrátane zavádzania nových obsahov a inovatívnych foriem do baletnej inscenačnej praxe. Zodpovedá za umeleckú úroveň naštudovania sólových, charakterových a zborových postáv umeleckého diela. Ako zástupca baletného súboru spolupracuje s vedením inštitúcie na riešení jeho organizačno-technických a umelecko-technických problémov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64352/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENBallet Master
ENBallet Mistress
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2653
SK ISCO-08
2653006
ESCO
763
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2653006

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách divadla.
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
7
historické a súčasné podoby tanečného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Teória tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
7
baletné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
baletné tréningové metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výrazové prostriedky baletu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
6
špecifiká umeleckej spolupráce s choreografom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové obsahy, formy a dramaturgické prístupy v baletnej inscenačnej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na internom zhodnotení priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie tanečných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Hodnotenie členov baletného súboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ostatnými inscenátormi na koncepcii a podobe tanečných a baletných predstavení a výbere sólistov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane hudobno-dramatického diela (opereta, muzikál, hudobné divadlo) a divadelnej inscenácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s choreografom, dirigentom a ďalšími členmi inscenačného tímu.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a sprostredkovanie požiadaviek umeleckého telesa vedeniu a organizačno-technickým zložkám pri zabezpečení umeleckej produkcie a chodu umeleckého telesa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
udržiavanie tanečnej úrovne členov baletného súboru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Trvalé udržiavanie repertoáru baletného umeleckého telesa na vysokej umeleckej úrovni a zabezpečovanie dokonalej javiskovej prezentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
naštudovanie baletných úloh s interpretmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Naštudovanie umeleckých diel podľa pokynov choreografa a režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie technológií pri naštudovaní umeleckých diel, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štýlová analýza interpretovaného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V rámci baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sólové baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Majstrovská interpretácia umeleckého diela, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na propagačných aktivitách kultúrnych inštitúcií, vrátane inovatívnej prezentácie baletnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.