Tanečný sólista (okrem baletu)


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Tanečný sólista (okrem baletu) tvorivo interpretuje sólové časti, resp. úlohy v tanečných, hudobno-dramatických, príp. iných umeleckých dielach s využitím tanca v tvorivej súčinnosti s autormi diela, najmä choreografom a režisérom. Spolupracuje na naštudovaní a umeleckom predvedení diela s vedúcim tanca, s tanečným pedagógom, resp. s ďalšími členmi tanečného súboru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Sólista tanečného súboru
Tanečný umelec
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08
2653005 - Tanečný sólista (okrem baletu)
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
historické a súčasné podoby tanečného umenia
6
divadelné umenie
Špecifikácia:
všeobecný prehľad o dejinách divadla
6
teória tanca
Špecifikácia:
tanečná typológia, ekológia tanca
6
hudobná história
Špecifikácia:
všeobecný prehľad o dejinách hudby
6
dejiny tanca
Špecifikácia:
dejiny tanca a baletu
6
interpretačné štýly
6
tanečné techniky
Špecifikácia:
primeraná znalosť príslušnej tanečnej techniky (klasická, moderná, súčasná, ľudová, postmoderná)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
výrazové prostriedky tanca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
6
sólové tanečné vystupovanie pri interpretácii tanečných diel alebo divadelných predstavení
Špecifikácia:
interpretácia sólových častí, resp. úloh v rámci kolektívnych vystúpení, príp. sólové vystupovanie, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, fyzických dispozícií, správnej životosprávy a estetického vzhľadu
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
individuálna príprava a naštudovanie tanečných úloh
Špecifikácia:
uplatňovanie tvorivého prístupu pri naštudovaní umeleckého diela
6
nácvik tanečných motívov a variácií počas skúšok tanečných úloh
6
spolupráca s tanečným majstrom, tanečným pedagógom a ďalšími členmi tanečného súboru v rámci umeleckej činnosti tanečného súboru
6
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
Špecifikácia:
aplikácia umelecko-výrazových prostriedkov v rámci interpretačného stvárnenia tanečnej úlohy, vrátane využitia ďalších odborných zručností člena tanečného súboru (spev, herecký prejav, hra na hudobný nástroj a pod.)
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.