Tanečný majster (okrem baletu)


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Tanečný majster (okrem baletu) zabezpečuje naštudovanie umeleckého diela s interpretmi súboru po hudobnodramatickej a technickej stránke, t.j. naštudovanie jednotlivých postáv s dosahom na ich dokonalú javiskovú prezentáciu podľa predstáv tvorcu diela. Prináša nové umelecké podnety v oblasti tanečného umenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08
2653003 - Tanečný majster (okrem baletu)
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
osobnostný rozvoj
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
rozhodovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória tanca
7
dejiny tanca
7
tanečné techniky
Špecifikácia:
primeraná znalosť príslušnej tanečnej techniky (klasická, moderná, súčasná, ľudová, postmoderná)
7
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby
6
základy manažmentu umeleckého diela
6
teória hudobného umenia
6
historické a súčasné podoby tanečného umenia
Špecifikácia:
dejiny tanca, súčasné trendy v tanečnom umení
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
naštudovanie tanečných diel podľa pokynov choreografa a režiséra
7
naštudovanie tanečných vystúpení s tanečníkmi
7
sólové tanečné vystupovanie pri interpretácii tanečných diel alebo divadelných predstavení
Špecifikácia:
majstrovská interpretácia umeleckého diela, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
spolupráca s ostatnými inscenátormi na koncepcii a podobe tanečných a baletných predstavení a výbere sólistov
Špecifikácia:
vrátane hudobno-dramatického diela (opereta, muzikál, hudobné divadlo) a divadelnej inscenácie
7
posudzovanie tanečných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
7
udržiavanie tanečnej úrovne tanečníkov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.