Korepetítor

KorepetítorKorepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Hudobne sprevádza a usmerňuje interpretov pri nácvikoch jednotlivých partov a skúškach umeleckých diel. Podieľa sa na umeleckom stvárnení a konečnom vyznení pripravovaného diela. Podieľa sa aj na výchove inštrumentalistov, spevákov a tanečníkov v školskom systéme, pričom spolupracuje s pedagógmi a žiakmi na ich rozvoji.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64337/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2652
SK ISCO-08
2652005
ESCO
1106
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právne predpisy z oblasti autorského práva a duševného vlastníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná literatúra nástroja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretačné štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť rôznorodých interpretačných štýlov.
Perspektíva: Aktuálna
5
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby.
Perspektíva: Aktuálna
5
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť notového zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a determinanty sluchovej analýzy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná literatúra daného žánru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
súčasné trendy v hudobnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teória čítania partitúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spôsoby a postupy využitia digitálnych technológií pri naštudovaní, nácvikoch a skúšobnom procese hudobných diel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na posudzovaní umeleckého stvárnenia a konečného vyznenia pripravovaného diela.
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií pri naštudovaní, nácvikoch a skúšobnom procese hudobných diel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
štýlová analýza interpretovaného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
čítanie partitúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: hra na klavíri
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretácia notového zápisu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
naštudovanie hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie interpretačných výkonov, spolupráca pri náprave nedostatkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca so sólistami, zbormajstrami a choreografmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorivá spolupráca pri úspešnom umeleckom napredovaní sólistov, zborov, resp. súborov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.