Sólista opery a operety


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Sólista opery a operety tvorivo interpretuje operné alebo operetné sólové party, resp. úlohy v hudobno-dramatických dielach. Spolupracuje na naštudovaní operného alebo operetného diela a podieľa sa na jeho umeleckom predvedení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652003 - Sólista opery a operety
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Spevák

Kompetencie

osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hudobné štýly a ich špecifiká vo vokálnych partoch
6
zásady a postupy organizáce práce v divadle
Špecifikácia:
v hudobnom divadle
6
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dirigentom a ďalšími umeleckými pracovníkmi opernej, resp. operetnej prevádzky
6
zásady a pravidlá notového zápisu
Špecifikácia:
talianska terminológia komentárov notového zápisu
6
zásady hlasovej hygieny
5
technika spevu
Špecifikácia:
technika operného, resp. operetného spevu
6
didaktika spevu
Špecifikácia:
didaktika operného, resp. operetného spevu
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
interpretačné trendy súčasného hudobného divadla v kontexte tradície uvádzania operných a operetných diel rôznych autorov a slohových období
6
stavba a fungovanie hlasového orgánu
Špecifikácia:
v kontexte so všetkými podpornými funkciami ľudského organizmu
6
metodika spevu
Špecifikácia:
metodika určitého technického modelu vokálneho prejavu
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
interpretácia notového zápisu
Špecifikácia:
čítanie notového zápisu a tvorba osobitnej podoby speváckej kreácie postavy, vytvorenie opernej alebo operetnej postavy z pohľadu hudobno-dramatického, na základe libreta a jeho hudobného stvárnenia
6
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Špecifikácia:
individuálna príprava a naštudovanie sólových partov umeleckého diela v spolupráci s korepetítorom, uplatnenie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela po stránke vokálno-technickej, hudobnej a hudobnodramatickej
6
spolupráca s režisérom, dirigentom a choreografom pri speváckej interpretácii v koncertnom vystúpení alebo pri opernom, operetnom, alebo muzikálovom umeleckom diele
Špecifikácia:
tvorivá spolupráca s dirigentom, režisérom, choreografom a s ďalšími umeleckými partnermi (korepetítor, ďalší vokálni interpreti) na finalizácii výsledného umeleckého tvaru opernej, resp. operetnej inscenácie
6
stvárnenie úloh po stránke vokálnej aj dramatickej v opernom, operetnom a muzikálovom umeleckom diele
Špecifikácia:
samostatné koncertné vystúpenia, reprezentácia umeleckého pôsobiska po spoločenskej i umeleckej stránke, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
6
štýlová analýza interpretovaného diela
6
koordinácia a začlenenie umeleckého výkonu do komplexného vokálno-orchestrálneho tvaru
6
uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
6
udržiavanie hlasovej dispozície
Špecifikácia:
pri interpretácii umeleckého diela
6
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.