Scénický a kostýmový výtvarník

Scénický a kostýmový výtvarníkScénický a kostýmový výtvarník vytvára návrhy scénických alebo kostýmových výprav v divadle, filme a televízii a špeciálnych site specific projektov. Spolupracuje s odbornými pracovníkmi dielní pri realizácii a technologickom spracovaní návrhov a technickými zložkami divadla, filmu a televízie v rámci skúšobného a produkčného procesu v divadle, filme a televízii ako súčasť umeleckého tvorivého/inscenačného tímu. Dohliada na javiskové stvárnenie a jeho súlad s celkovou umeleckou víziou. Tvorivo zapája moderné technológie do realizačného procesu umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie pri jej scénických a technologických riešeniach. Jeho práca spoluurčuje štýl a farebnosť umeleckého diela....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64332/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKScénograf
SKKostýmový návrhár
SKNávrhár kostýmov
ENCostume designer
ENSet and costume designer
ENSet designer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2651
SK ISCO-08
2651004
ESCO
1725
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2651004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny hmotnej a duchovnej kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
základy deskriptívy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Deskriptívna geometria.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy spracovania výkresovej a technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Postupy zhotovenia náčrtov, konštrukčných výkresov, modelov, plánov a súvisiacej dokumentácie pri tvorbe scénických a kostýmových riešení.
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť vlastností a spôsobov použitia materiálov v tvorbe diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
grafické počítačové systémy CAD v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebná architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základy architektúry, nové materiály v architektúre.
Perspektíva: Aktuálna
6
grafické počítačové systémy CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť základov anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela v grafickej a plastickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny divadla, dejiny filmu, dejiny architektúry, dejiny hudby.
Perspektíva: Aktuálna
7
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné a textilné techniky – maľba na textil, hodváb, batika, výšivkam kašírovanie, drevorezba atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy kresby a maľby ľudskej figúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady práce s farbou
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vzťah dekóru a objemu.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové médiá v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Svetlo, 3D aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny a teória scénografie a odievania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane dejín a teórie odevu a kostýmu.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť estetiky úžitkového výtvarného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad o základoch fotografovania a v oblasti tvorby fotografie.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie autorského dozoru nad výrobou scén a kostýmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možného stvárnenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Hodnotenie produktov scénografickej tvorby z technologického, funkčného a estetického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dramatického textu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha grafických počítačových systémov CAD v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytvorenie výtvarného návrhu odevu, dokumentácie a jeho realizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytvorenie výtvarného a technologického návrhu scény a architektúry javiskového a audiovizuálneho diela, dokumentácia návrhov a ich realizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane navrhovania správnych technologických postupov vo výrobe s ohľadom na použité materiály, technické a ekonomické požiadavky.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vytvorení svetelného dizajnu predstavenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zhotovovanie nákresov, konštrukčných výkresov, modelov, plánov a súvisiacej dokumentácie pri tvorbe scénických a kostýmových riešení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie nákresov, konštrukčných výkresov, modelov, plánov a súvisiacej dokumentácie pri tvorbe scénických a kostýmových riešení.
Perspektíva: Aktuálna
6
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcie umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvíjanie medzisektorovej spolupráce za účelom vytvárania podmienok na budovanie efektívnej synergie a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a textilnej tvorby atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s autormi a inscenátormi pri tvorbe a realizácii umeleckých diel, podujatí, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhotovovanie presných kópií slohových prvkov a dobových kostýmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
modelovanie a kašírovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
drevorezba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ručná maľba štetcom a ďalšími technikami
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
kresba a maľba ľudskej figúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.