Umelecký maliar

Umelecký maliarUmelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a individuálne koncepty do hlavne dvojrozmerných realistických alebo abstraktných foriem aplikáciou – nanášaním, napúšťaním, lepením – farbiva, resp. iných materiálov – predmetov (koláže), prípadne využíva pokročilé informačné a iné technológie, aby získal vnímateľnú formu pôsobením svetla na materiály. Inšpiruje sa poznávaním sveta, umením a kultúrou všeobecne. Výsledné dielo – jeho tému, obsah, formu ovplyvňuje fakt, či ide o dielo na objednávku, alebo vzniká z vnútornej potreby tvorby kreatívnej osobnosti. Umelecký maliar zhromažďuje referenčný materiál na tvorbu diela a transformuje ho v rámci kreatívneho procesu do jeho výslednej umeleckej podoby. Sleduje vývoj svojho umeleckého odboru, trendy a jedinečne aplikuje rozmanité tvaroslovné a kompozičné prvky, aby dosiahol očakávanú kvalitu a o...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64331/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2651
SK ISCO-08
2651003
ESCO
1096
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2651003

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výtvarného diela.
Perspektíva: Aktuálna
5
vlastnosti maliarskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výtvarné dielo v architektonickom priestore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Špecifiká a spôsoby aplikácie maliarskych technológií.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o výtvarnej tvorbe v rôznych oblastiach a odboroch výtvarného umenia z aspektu ich aplikácie v maliarskej tvorbe, kompozícia, náuka o farbe, semiotika.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výtvarná kompozícia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vplyv a aplikácie virtuálnej reality vo vizuálnom umení s dôrazom na umeleckú maľbu.
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na vykonávanie slohovej a modernej maľby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov a materiálov na vykonávanie umeleckej maľby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania maliarskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou technikou maľby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Samostatné spracovanie výtvarného zámeru rozmanitými maliarskymi technikami – technológiami (druhmi farieb/farbív/pigmentov) na príslušné podkladové materiály (povrchy) bez ohľadu na ich veľkosť a proporcie s cieľom vytvoriť umelecké dielo.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
informovanie o výtvarných dielach na trhu s umením a ich prezentovanie zákazníkom v procese marketingu a predaja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podmienok, prostredia, pomôcok, náradia a materiálov na samostatnú alebo kolektívnu realizáciu výtvarného diela maliarskymi technikami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príprava podmienok po dohotovení výtvarného diela na jeho inštaláciu a prípadnú ochranu pred poškodením.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie prvkov virtuálnej reality vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia prvkov virtuálnej, resp. rozšírenej reality v maliarskej tvorbe.
Perspektíva: Budúca
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
vytváranie umeleckých malieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Maľba portrétov, figurálna maľba, krajinárska maľba, maľba zátiší a kompozícií, abstraktná maľba, koláž a performance s použitím maliarskych techník.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.