Šéfredaktor

ŠéfredaktorŠéfredaktor plánuje, riadi a kontroluje odborné tvorivé činnosti redakcie v oblasti publikácie informácií v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, v internetových tituloch, resp. nových médiách. Zodpovedá vydavateľovi z hľadiska obsahu i formy za činnosť príslušného média. Spolupracuje na tvorbe stratégie a jej realizácie v rámci média, pripravuje a realizuje programové a hodnotové vízie manažmentu. Aktívne sa podieľa na tvorbe a posudzovaní produktov redakcie. Koordinuje a metodicky usmerňuje plnenie úloh riadeného útvaru, vedie, motivuje a hodnotí redaktorov a spolupracovníkov. Riadi každodennú prevádzku redakcie a zabezpečuje, aby všetko bolo pripravené v čase redakčnej uzávierky. Dohliada na dodržiavanie platných právnych predpisov a ďalších noriem, ktoré upravujú žurnalistické činnosti. Tvorivo a na profesionálnej úrovni formuje smer a obsah média. Prideľuje prácu vedúcim vydania, vedúcim rubrík a odborným redaktorom a dohliada na prácu novinárov počas tv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64323/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENEditor-in-chief
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2642
SK ISCO-08
2642004
ESCO
1072
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2642004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Relevantné možnosti využitia digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania média a ich dopadu na recipienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady žurnalistickej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém masových médií a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Odborné poznatky z oblasti vnútornej politiky, medzinárodných vzťahov, ekonomiky, kultúry, športu, zdravotníctva a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zoznámenie sa a pochopenie základných teórií, ktoré formovali a formujú mediálny priestor a postavenie jednotlivých typov médií v ňom.
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá a spoločnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
žurnalistická etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
žurnalistické žánre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
online (multimediálna) žurnalistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vývoj a súčasné trendy online žurnalistiky; žurnalistické postupy v interaktívnom prostredí online médií; etika online žurnalistiky; blogy, podcasty, audio a video komunikáty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
dátová žurnalistika a formy vizualizácie (prezentácie) dát
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Osvojenie si kompetencií, ktoré umožňujú rýchle a hromadné scrapovanie dát z webu a následné spracovanie a filtrovanie dát. V niektorých prípadoch sa predpokladá aj ich vizualizácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá v prostredí sociálnych sietí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Facebook, Youtube, Flickr, Twitter, Instagram a pod. Diskusie na sociálnych sieťach a trolling/robotrolling.
Perspektíva: Aktuálna
7
hybridné hrozby a dezinformácie v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady rozlišovania informačných zdrojov; pochopenie podstaty existencie a fungovania dezinformačných webov. Princípy spolupráce s neziskovým sektorom, ktorý sa problematike venuje. Zoznámenie sa so základnými skutočnosťami, ktoré sú vlastné dezinformačným webom.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická investigatívna žurnalistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pochopenie základných nástrojov pri overovaní ekonomických subjektov pri výkone investigatívnej žurnalistiky. Poznanie otvorených zdrojov pre novinárov na Slovensku a v EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy finančného manažmentu mediálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
význam, proces a princípy budovania firemnej kultúry v rámci stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ide najmä o psychológiu, sociológiu, politológiu, makroekonómiu, etiku, kulturológiu, filozofiu, právne vedy a i.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V mediálnej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie aktuálneho stavu hybridných hrozieb v online priestore a reakcie na ne v prostredí redakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba plánov nástupníctva a ich udržiavanie, riadenie procesu talent manažmentu a kariérneho plánovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V spolupráci s manažmentom média, resp. vydavateľstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégie programového, obsahového a marketingového plánu média
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie získaných informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a zabezpečovanie adekvátnosti príspevkov v diskusiách na sociálnych sieťach k publikovanému obsahu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozlišovanie informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania právnych predpisov a noriem v oblasti médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených dát a dát z informačných portálov EÚ
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editovanie autorských/redakčných materiálov/príspevkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, vytváranie a udržiavanie kontaktov na získavanie a udržiavanie toku informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zastupovanie média na verejnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci žurnalistickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na manažmente projektov média, resp. vydavateľstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie a kontrolovanie dodržiavania predpisov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v relevantných predpisoch a ustanoveniach, spolupráca s odborným pracovníkom/špecialistom na danú oblasť.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia, metodické usmerňovanie, kontrola a hodnotenie práce novinárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pochopenie a osvojenie si nevyhnutnosti spolupráce medzi domácimi a zahraničnými redakciami. Ako nevyhnutné sa to ukazuje najmä pri investigatívnej činnosti zameranej na medzinárodný zločin, resp. ekonomickú trestnú činnosť. Spolupráca s medzinárodnými novinárskymi združeniami.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.