Dramatik 


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Dramatik vykonáva autorskú činnosť pri písaní dramatickej literatúry alebo drámy rôznych žánrov. Píše dramatické texty na ich realizáciu na javisku, príp. v rozhlase hercami alebo ako literárne diela v dramatickej forme.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Divadelný autor
Dramatický autor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08
2641003 - Dramatik
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Spisovateľ (textár)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória divadla a drámy
7
tvorivé písanie
7
filozofia
6
teória literatúry
6
história
6
literárna história
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
štruktúra drámy
Špecifikácia:
jej zákonitosti a teoretické aspekty kompozície
7
teória žánrov
7
psychológia osobnosti
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
autorské úpravy dramatických textov a libriet
7
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
7
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
6
tvorba dramatických textov
Špecifikácia:
písanie štrukturovaného dramatického textu
7
tvorba dramatických dialógov
Špecifikácia:
písanie živého dramatického dialógu
7
konštruovanie dramatických situácií
7
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti dramatickej tvorby
Špecifikácia:
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do dramatického textu
7
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Špecifikácia:
v divadelnej a rozhlasovej praxi
7
spolupráca s médiami v rámci verejnej prezentácie diela
6
spolupráca s ďalšími divadelnými profesiami na tvorbe výsledného diela
Špecifikácia:
napr. spolupráca s choreografom, dramaturgom, skladateľom
7
ovládanie literárneho jazyka a štylistiky
Špecifikácia:
dokonalé ovládanie literárneho jazyka a štylistiky
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.