Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúryRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry koordinuje a riadi činnosť rôznych typov kultúrnych organizácií (právna forma, obsah činnosti, teritoriálny dosah). Túto činnosť vykonáva v súlade s poslaním organizácie, v rozsahu zriaďovacej listiny alebo štatútu. Zodpovedá za jej činnosť zriaďovateľovi, zastupuje a reprezentuje ju navonok a spoluvytvára celkovú stratégiu smerovania inštitúcie z pohľadu podnikovej kultúry, ale predovšetkým jej dramaturgie a celkovej koncepcie odborného a obsahového smerovania, vrátane koncepcie vedecko-výskumného smerovania inštitúcie. Zodpovedá za plnenie poslania, strategických cieľov a akčného plánu kultúrnej inštitúcie, rozvoj jadra jej aktivít, odborný a personálny rozvoj, začlenenie do národných a medzinárodných štruktúr, tvorbu a realizáciu projektov a za jej udržateľné a diverzifikované financovanie (vrátane fundraisingových aktivít), vrátane správne nastavenej politiky návštevnosti, manažmentu značky inštitúcie a marketingu produktov a služie...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
500001/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKRiadiaci pracovník (manažér) kultúrnej inštitúcie
SKRiaditeľ kultúrnej inštitúcie
SKRiadiaci pracovník (manažér) kultúrneho zariadenia
SKRiaditeľ kultúrneho zariadenia
SKVýkonný manažér kultúrnej organizácie
ENArt manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: odborná manažérska prax v relevantnej oblasti kultúry, resp. príslušnej kultúrnej inštitúcii
ISCO-08
1431
SK ISCO-08
1431003
ESCO
322
SK NACE Rev. 2
J58,J59,J60,M74,R90,R91
CPA 2015
J58,J59,J60,M74,R90,R91
Príslušnosť k povolaniu
1431003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
produkčný proces tvorby v relevantnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: ovládanie odborného know-how z relevantnej oblasti kultúry, resp. umenia
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: možnosti využitia digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Perspektíva: Aktuálna
7
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: prehľad v národných a medzinárodných programoch a projektoch v oblasti kultúry
Perspektíva: Aktuálna
7
proces a spôsoby rozvoja publika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: prehľad v procese a formách konceptu "audience development"
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: princípy efektívneho riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: strategický manažment organizácie
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy fundraisingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna informačná a kultúrna politika, informačné procesy, inštitúcia v informačnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia kultúrnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: ovládanie základných predpisov a princípov ako predpoklad koordinácie vyškoleného špecializovaného pracovníka
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: právne predpisy, normy a štandardy z pracovného práva, sociálneho zabezpečenia
Perspektíva: Aktuálna
6
Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: právne predpisy, normy a štandardy z Obchodného zákonníka
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: orientácia v autorskom zákone a právnych predpisoch týkajúcich sa audiovízie a tlače; ovládanie základných predpisov a princípov ako predpoklad koordinácie vyškoleného špecializovaného pracovníka
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy, normy a štandardy z relevantnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v relevantnej legislatíve, predpisoch a normách
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ovládanie základných predpisov a princípov ako predpoklad koordinácie vyškoleného špecializovaného pracovníka
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy finančného riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: princípy a postupy riadenia finančných operácií
Perspektíva: Aktuálna
6
význam, proces a princípy budovania firemnej kultúry v rámci stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
životný cyklus organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a proces tvorby a implementácie stratégií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ovládanie základných predpisov, pravidiel a princípov ako predpoklad koordinácie vyškoleného špecializovaného pracovníka
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: pravidlá registratúr a archívov (aj elektronických)
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v relevantnej oblasti kultúry
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a implementácia akčného plánu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v oblasti kultúry
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dlhodobých plánov smerovania kultúrneho zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov nástupníctva a ich udržiavanie, riadenie procesu talent manažmentu a kariérneho plánovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia plánovacieho procesu v oblasti ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vízie, poslania a strategických cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: formovanie vízie, tvorba a implementácia celkovej stratégie organizácie
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a formulácia fundraisingovej stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovanie, realizácia a vyhodnotenie projektových, dotačných a grantových žiadostí v oblasti kultúry, resp. v relevantných prierezových oblastiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových postupov, inovácií a riešení odborných problémov v kultúrnej inštitúcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: týkajúcich sa fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s predstaviteľmi kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, miestnymi osobnosťami a dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: rozvoj kľúčových vzťahov s partnermi
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia činnosti kultúrnej inštitúcie, jej prezentácia navonok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: riadenie a koordinácia všetkých činností vo vnútri organizácie, tvorba a implementácia celkovej stratégie smerujúcej k naplneniu cieľov organizácie; plánovanie, koordinovanie a kontrola procesov organizácie s cieľom dosiahnutia zámeru; koordinácia činností viacerých odborov, tvorba strategických rozhodnutí; udržiavanie vzťahov s kľúčovými stakeholdermi a partnermi

Špecifiká:
1. Riadiaci pracovník veľkej kultúrnej organizácie (väčšinou zriaďovaná) s jasnou hierarchiou - posudzovanie a schvaľovanie činnosti;
2. Riadiaci pracovník malej kultúrnej organizácie (väčšinou s tekutou organizačnou štruktúrou) - priame koordinovanie a riadenie činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie, motivovanie, hodnotenie a kontrola výkonu pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o programových plánoch, nových projektoch a realizácii investícií kultúrnych zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: uplatňovanie zásad manažmentu kvality
Perspektíva: Aktuálna
6
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie a kontrolovanie dodržiavania predpisov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v relevantných predpisoch a ustanoveniach, spolupráca s odborným pracovníkom/špecialistom na danú oblasť
Perspektíva: Aktuálna
6
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie kultúrno-vzdelávacích, vedeckých, odborných podujatí regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu pre odbornú a širokú verejnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.