Supervízor operátorov dát

Supervízor operátorov dátSupervízor operátorov dát vypracováva odborné návrhy, implementuje nové technológie, podporuje existujúce technológie a poskytuje odborné stanoviská. Riadi inštaláciu a podporu nových systémov a zariadení. Supervízor operátorov dát analyzuje nové technológie z hľadiska ich aplikovateľnosti a vytvára plány implementácie. Zodpovedá za prevádzku aplikácií, koordinuje, zaznamenáva a informuje o udalostiach použitím štandardnej sady nástrojov. Riadi, rozvíja a motivuje tím operátorov dát....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6387/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKHlavný konzultant pre špeciálne projekty
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník by mal mať dostatok skúseností z praxe, ktoré by mal podporiť certifikáciou v oblasti klasického či agilného riadenia IT služieb, napríklad ale nie výlučne: ITIL v4 Expert, Certified Scrum Product Owner (CSPO) alebo ekvivalentné.


Certifikácia v oblasti administrácie IT systémov, serverových a/alebo cloud riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure Administrator Associate, Azure Infrastructure and Deployment, prípadne Azure Integration and Security. Ďalej alternatívne AWS Professional, AWS Operations, Storage, Networking, prípadne iné.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
3341
SK ISCO-08
3341003
ESCO
1615
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
3341003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuálna legislatíva v oblasti získavania, spracovávania, uchovávania a prenosu dát
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V závislosti od fyzického uloženia dát poznanie legislatívy týkajúcej sa ochrany a nakladania s dátami (GDPR, EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
7
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
algoritmizácia úloh
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programovacie jazyky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy analýzy používateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy lokalizácie softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zaisťovania prevádzkyschopnosti počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa počítačovej siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sieťový softvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana dát, ochrana proti počítačovým vírusom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Princípy klasifikácie dát z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy archivácie, zálohovania a obnovy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy využívania sieťových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkovými činnosťami podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
senzorické a kontrolné zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby poskytovania zákazníckeho servisu prostredníctvom robotizácie služieb a produktov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie plánov a koncepcií technickej správy strojov a prevádzkových zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola, usmerňovanie, hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
kontrola spôsobov používania technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie systémov konzultačných služieb a metodického riadenia užívateľov aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie a koordinácia servisu, údržby a správy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrhy a vytváranie štandardných/špecifických výstupov pre užívateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie užívateľskej dokumentácie počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programovanie v príslušnom programovacom jazyku na základe analytickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie obsahu relačných databáz, nastavenie prepojenia dátových schém a integrity dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vymedzovanie kapacít počítačov a priechodnosti počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie nových počítačových sietí a systémov a vytváranie návrhov na inováciu súčasných
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie výberu vhodných operačných systémov a počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia využívania operačných systémov, počítačových sietí a modifikácia ich parametrov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie efektívneho využívania technických, systémových a programových prostriedkov výpočtových komplexov a počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie návrhov a štruktúry lokálnych počítačových sietí, vrátane nasadenia serverov, spôsobov hardvérového zálohovania dát a možností ich ochrany
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a metodické riadenie vedenia operativno-technickej dokumentácie prostriedkov IT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie optimálneho nastavenia riadiacich systémov z hľadiska väzby hardvér-softvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie základných riadiacich operácií a inštrukcií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie webových stránok s využitím web technológií a grafických programov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
administrátorská činnosť v rámci internetových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a využívanie senzorových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavenie aplikácií do informačných technických prostriedkov a ich obsluha
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov automatizácie a prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na kontrolu konzistencie dát, dátových setov a súlad s platnými normami a vnútro firemnými nariadeniami.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.