Pracovník podateľne

Pracovník podateľnePracovník podateľne zabezpečuje prijímanie, skenovanie, digitalizáciu dokumentov, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok, balíkov u zamestnávateľa. Zabezpečuje činnosti s prijímaním a distribúciou dokumentov v elektronickej schránke. Obsluhuje pobočkové telefónne ústredne a iné zariadenia (napr. potrubná pošta a podobne) na príjem a odosielanie zásielok. Vedie spisovú evidenciu vrátane utajovaných skutočností podľa stanovených postupov a vnútorných predpisov. Vykonáva vyhľadávanie a poskytovanie uložených zásielok a spisovej dokumentácie podľa stanovených predpisov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6315/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent podateľne
SKPracovník spisovne
SKPracovník kontaktného centra
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Pracovník sa potrebuje oboznámiť s organizačnou štruktúrou, organizačným poriadkom a všetkými predpismi o pokynmi v organizácii. Rovnako potrebuje získať aj prax pri obsluhe technických prostriedkov.
ISCO-08
4415
SK ISCO-08
4415003
ESCO
1873
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4415003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady telefonickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky ukladania a skladovania dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy súvisiace s elektronickými komunikáciami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy obsluhy telefónnej ústredne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Registratúrny poriadok
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
styk s verejnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poštové predpisy, sadzobníky, poplatky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy poštových zásielok a poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zasielateľstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov a objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v právnych predpisoch, vnútorných predpisoch a technologických postupoch v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia činností súvisiacich s e-registratúrou, e-spisom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Digitalizácia zásielok a spisov pre zabezpečenie internej a externej komunikácie.
Perspektíva: Budúca
3
správa spisovej agendy a jej archivácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem, triedenie, otváranie, označovanie a prideľovanie doručených zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie komunikácie s právnymi subjektami, právnickými osobami a inými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie a preberanie písomností v registratúre podľa stanovených postupov a inštrukcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podávanie a výber listových zásielok a balíkov na poštách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s cennými zásielkami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie a zapisovanie zásielok do dodacích dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.