Pracovník správy registratúry

Pracovník správy registratúryPracovník správy registratúry prijíma, eviduje, zoraďuje, ukladá a sprístupňuje registratúrne záznamy a archívy písomností/dokumentov v registratúrnom stredisku a archíve. Zapožičiava uložené písomnosti/dokumenty a vedie registratúrny denník. Vyraďuje neaktuálne dokumenty a zabezpečuje ich bezpečnú likvidáciu v súlade s legislatívou. Vykonáva odbornú starostlivosť o archívy, vrátane ochrany registratúrnych záznamov pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím. Pracovník registratúry zabezpečuje odbornú archívnu prehliadku príslušným štátnym archívom, prípravu a kompletizáciu záznamov a ich doručenie do príslušného archívu. Poskytuje registratúrne služby organizáciám, spracúva, zoraďuje a vytrieďuje firemnú dokumentáciu, vypracováva registratúrny plán a poriadok pre organizácie a zabezpečuje likvidáciu firemných záznamov v súlade s legislatívou....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6313/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFiling officer
DERegistraturangestellte
SKArchivár
SKSprávca registratúry
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Potrebné vykonať poučenie zamestnanca k ochrane osobných údajov v prípade, že spravované záznamy obsahujú osobné údaje.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: V prípade SZČ sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
4415
SK ISCO-08
4415001
ESCO
1873
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4415001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archívna teória a prax
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spravovanie a obeh dokumentov v organizácii, zabezpečovanie evidencie údajov o dokumentoch v elektronickej podobe, vrátane sledovania ich pohybu.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ďalšie právne predpisy týkajúce sa registrov
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V informačnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia a spracovávania registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie práce v súlade so zákonmi, legislatívnymi normami a predpismi v oblasti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie registratúrneho plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe interných archívnych smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spisová kontrola archivovaných dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia, triedenie a aktualizácia dokumentácie príslušného odboru služby, príp. úradu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie súvisiacej s registratúrou a archiváciou dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie registratúrneho denníka v zmysle interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie a evidencia dokumentov/písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana dát v spisovni (práca s utajovanými skutočnosťami)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Práca s utajovanými skutočnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie administratívnej agendy, triedenie, evidencia a archivácia účtovných dokladov (likvidačných listov)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a zapožičiavanie uloženej dokumentácie v registratúrnom stredisku/archíve podľa interných predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie registratúrnych záznamov súvisiacich s výkonom súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie a preberanie písomností v registratúre podľa stanovených postupov a inštrukcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o archivované dokumenty/písomnosti/záznamy v registratúrnom stredisku/archíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyraďovanie, skartácia neaktuálnych dokumentov/záznamov v zmysle platnej legislatívy a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie periférnych zariadení počítačových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.