Pracovník reprografie

Pracovník reprografiePracovník reprografie vykonáva reprografické, skenovacie, ofsetové práce a práce súvisiace s kopírovaním a rozmnožovaním textových dokumentov, technickej dokumentácie, výkresov, fotografií, obrázkov, tlačovín a iných plošných predlôh. Realizuje jednoduché počítačové spracovanie tlače a nastavenie jej formátov. Digitálnou úpravou zvyšuje kvalitu výstupov skenovacích zariadení. Zodpovedá za kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolu a bežnú údržbu obsluhovaných zariadení....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6306/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENReprographics technician
ENReprographics specialist
FREmployé de reprographie
DEReprograf/in
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4415
SK ISCO-08
4415002
ESCO
2350
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4415002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná znalosť právnych predpisov v oblasti autorského práva pri zhotovovaní reprodukcií, úprave, kopírovaní alebo rozmnožovaní autorského diela.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie (postup pri uskladňovaní, prípadne zneškodňovaní zvyškov farieb a ďalších materiálov používaných v reprografickej výrobe).
Perspektíva: Aktuálna
3
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy počítačovej sadzby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
funkcionalita tlačiarenských strojov a postupy ich údržby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy retuše
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava obrazu/textu a zalamovanie.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v reprografii
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie pravidiel a dodržiavanie autorského zákona pri reprodukcii diel a kontrola porušenia autorského zákona
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola kvality výstupov digitalizovaných predlôh v dátových súboroch a ich následná úprava v softvéri
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola zásob papiera, tonerov, tlačových farieb, pomocných a čistiacich materiálov v reprografii.
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V tlačiarenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
výstupná kontrola kvality tlačovej formy tlačovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie dát/dátových súborov a ich spracovanie do tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vyradenie strán podľa konkrétneho technologického postupu výroby tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha maloformátových tlačiacich a rozmnožovacích strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha fotomechanického a elektronického zariadenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje: skenery, kamery, zväčšovacie a kopírovacie prístroje.
Perspektíva: Aktuálna
3
elektronická montáž tlačových hárkov a nastavenie parametrov osvitu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy digitálnych obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zmena kontrastu, jasu, farebná korekcia, retuš, digitálna montáž, iné obrazové úpravy. Príprava obrazu na ďalšie spracovanie tlačou alebo na digitálnom minilabe. Digitálne záznamy: negatívy, diapozitívy a fotografie z čiernobieleho a farebného negatívneho a inverzného filmu na automatických a poloautomatických linkách.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha skenovacích zariadení za účelom digitalizácie plošných predlôh (tlačených dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.