Prepisovačka

PrepisovačkaPrepisovačka prepisuje a upravuje texty z predlôh, rukopisov a audio záznamov pomocou desaťprstovej hmatovej techniky. Prekladá hovorené i písané slová v cudzom jazyku do súvislého textu. Text vhodne štylizuje, upravuje a člení, pričom dodržiava pravidlá slovenskej gramatiky a pravopisu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6301/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4414
SK ISCO-08
4414000
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4414000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
3
digitálne technológie a aplikácie na preklad hovoreného slova do textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Digitalizácia pracovného miesta
3
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stenografia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
3
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3
písanie (zapisovanie) slovenských i cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
3
spracovanie písomností podľa konceptov, rukopisov, zvukových záznamov s využitím textových editorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3
korektúra zapísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3
prepisovanie textov podľa predlôh a pokynov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3
korektúra prepísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu prepísaného slovenského textu, rukopisu, zvukového záznamu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
prepisovanie a úprava slovenských, alebo cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava formálnej stránky textov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
ovládanie desaťprstovej hmatovej techniky písania na počítači
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. tlačiareň, diktafón, kopírovací stroj, skener a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.