Prepisovačka

PrepisovačkaPrepisovačka prepisuje a upravuje texty z predlôh, rukopisov a audio záznamov pomocou desaťprstovej hmatovej techniky. Prekladá hovorené i písané slová v cudzom jazyku do súvislého textu. Text vhodne štylizuje, upravuje a člení, pričom dodržiava pravidlá slovenskej gramatiky a pravopisu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6301/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4414
SK ISCO-08
4414000
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4414000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne technológie a aplikácie na preklad hovoreného slova do textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
3
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stenografia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
písanie (zapisovanie) slovenských i cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie písomností podľa konceptov, rukopisov, zvukových záznamov s využitím textových editorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
korektúra zapísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prepisovanie textov podľa predlôh a pokynov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
korektúra prepísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu prepísaného slovenského textu, rukopisu, zvukového záznamu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
prepisovanie a úprava slovenských, alebo cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava formálnej stránky textov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie desaťprstovej hmatovej techniky písania na počítači
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. tlačiareň, diktafón, kopírovací stroj, skener a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.