Operátor kódovania a spracovania údajov

Operátor kódovania a spracovania údajovOperátor kódovania a spracovania údajov vykonáva činnosti spočívajúce v zbieraní údajov potrebných na chod spoločnosti a následne tieto údaje zadáva do systému s cieľom zefektívniť postupy v spoločnosti a zabezpečiť ich ochranu. Základným cieľom jeho práce je konverzia a ukladanie informácií v digitálnom formáte a ich následné spracovanie pre potreby zamestnávateľa/spoločnosti. Jeho úlohou je zadávanie údajov do systému a následná práca s nimi. Zabezpečuje kvantitatívny a kvalitatívny súlad prijímaných a schvaľovaných objednávok, žiadostí, podnetov a pod. od zákazníkov s internými nariadeniami a legislatívou. Jeho pracovná činnosť je úzko spojená s personálnym oddelením, kedy zadáva do systému a zabezpečuje aj spracovanie údajov o ostatných zamestnancoch. Pri svojej činnosti dodržiava zásady ochrany osobných údajov ako aj zásady informačnej bezpečnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6297/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCoding and data processing operator
DEKodierer und Datenverarbeiter
SKreferent Backoffice oddelenia/útvaru
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4413
SK ISCO-08
4413002
ESCO
1796
SK NACE Rev. 2
J63,N82
CPA 2015
J63,N82
Príslušnosť k povolaniu
4413002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
4
základy archívnictva a archívnej legislatívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právny poriadok SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktuálna legislatíva v oblasti získavania, spracovávania, uchovávania a prenosu dát
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana dát, ochrana proti počítačovým vírusom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe interných archívnych smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
vedenie príslušnej evidencie v administratíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a archivácia dokumentácie súvisiacej so mzdovým účtovníctvom spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana dát v registratúrnom stredisku/archíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.